СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, КОМПЮТЕРНЕ  ТЕСТУВАННЯ 

 

ІннаМелешко

Викладач, НТУУ « КПI»

  

Багатомовність та  полікультурність  стали  необхідними  для  студентів  та  випускників  вищих  навчальних  закладів. До  випускників  висуваються  додаткові  вимоги  щодо  володіння  іноземними  мовами. Ці  вимоги є  актуальними  і  для  студентів  НТУУ  “КПІ”. Для  студентів  важливим  завжди  було  та  залишається  можливість  обговорити  різні  питання  професійної  та  особистісної  тематик, тому  на  даному  етапі  іноземна  мова  виступає  необхідним  засобом  здійснення  комунікації.

 Електроне  навчання – це  сучасна  перспективна  форма  надання  освітніх  послуг, яка  успішно  діє  в  НТУУ  “КПІ”  протягом  останніх  років. До  організації  дистанційного  навчання  висуваються  відповідні  вимоги. Вирішенням  цих  питань  займається НМК  “Інститут  після  дипломної  освіти” до  складу  якого  входить  Український  інститут  інформаційних  технологій  в освіті  (УІІТО).  Інститут  координує  розвиток  дистанційної  форми  навчання  в  НТУУ “КПІ” та  поширення  її  в  навчальному  процесі  підготовки, перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців.

Слід  мати  на  увазі  таку  особливість  предмету  “іноземна  мова”,  як  навчання  мовної  діяльності,  що можлива лише  в  мовному  спілкуванні. Інтернет  дає  можливість  спілкування  через  комп’ютерні  телекомунікації. 

Останнiми  роками  темпи  розвитку  та  використання  комп’ютерних      телекомунікцій  рiзко  зросли  завдяки  використанню різноманітних сучасних підходів та інноваційних тенденцій. Вищі навчальні заклади відіграють велику роль у становленні інноваційних  процесів та підготовці технічних спеціалістів у контексті євроінтеграції. Одним з важливіших завдань на сучасному етапі модернізації системи вищої освіти в галузі викладання іноземних мов є забезпечення  якості  підготовки  випускників  на  рівні  міжнародних  вимог.

Завдяки  інформаційним  технологіям  розширюються  можливості  вивчення  іноземних  мов. Основна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні комунікативної компетенції, яка є поєднанням  багатьох  складових. Не можливо оволодіти мовою, не  маючи реальних умов комунікації, не  оволодівши  відповідно іншомовною технікою та  не   засвоївши понадмовну інформацію, яка є необхідною для адекватного спілкування та  взаєморозуміння.

Комп’ютер  та  програмні  засоби  підносять  процес  навчання  на  більш  високий  рівень. Специфікою дистанційного навчання є  наявність  програмного

забезпечення, за  допомогою  якого  відбувається  спілкування  викладача  та  студентів. Засвоєння  знань, як  показує  досвід, може  відбуватися  як  в  присутності  викладача,  так  і  без  нього.

          В системі  освіти  сьогодні  широко  використовується платформа  Moodle–модульне об’єктно орієнтоване динамічне навчальне середовище. Це  програмний  комплекс  для  створення  та  проведення  курсів  дистанційного  навчання. Мета  цього  програмного  комплексу – залучення  студентів  до  формування  знань. Платформа Moodleмістить  велику  кількість  інтерактивних  елементів, які  допомагають  створювати  різноманітні  навчальні  засоби  дистанційного  курсу. Інтерактивними  елементами  Moodleє: семінар, чат, форум, опитування, глосарії, завдання   та  тести.

          Саме  комп’ютерне  тестування  спрямоване  і  служить  засобом  для  поглибленної  перевірки  вивченої  теми  або розділу  навчальної  програми, ліквідацію  прогалин  у  знаннях та  навичках студентів. Електронне  тестування  є  засобом  навчання  в  педагогічній системі  дистанційного  навчання, що  містить  елементи  властиві  будь- якій  дидактичній  системі. Крім  того  електронне тестування  є  додатковим  засобом  організації  навчального  процесу в межах  традиційної  освітньої  системи. Таке  тестування  та  контроль  знань  мають  середній  ступінь  інтерактивності, відносно  низьку  вартість  та  досить  розвинену  інфраструктуру. Розробка  комп’ютерних  тестів  є  одним  із  провідних  напрямків  діяльності  навчальних  закладів, що  опановують  дистанційне  навчання.

         Комп’ютерне тестування допомагає оцінити рівень засвоєння  студентом  певних  знань  та  проаналізувати  результати  своєї  власної  діяльності. На  даному  етапі  комп’ютерне  тестування  дає  такі  можливості:

         - швидкий  зворотній  зв’язок  між  користувачем  та  засобом;

         - легкий  доступ  до  опрацювання  результатів;

         - можливість  багаторазового  повторення;

         - контроль  за  результатами  засвоєння;

       Зручність  та  перевага  комп’ютерного  тестування полягає у тому, що  воно  не  потребує, щоб викладач та студенти були присутніми  та  знаходились  біля  комп’ютерів  одночасно. Великих  змiн  у процес  навчання  комп’ютернетестуванняне внесло, але зросла мотивацiя, якiсть запам’ятовуванняiнформацii.

         Під  час  проведення  контролю з іноземної  мови у вищій школі використовуються сучасні  інформаційні технології  навчання. Особливої  уваги  потребує  той  факт, що  комп’ютерне  тестування  повністю виключає   вплив  людського  фактору  на  результати оцінювання, що дає  можливість  проводити контроль навчальних досягнень регулярно і робити його  об’єктивним. Саме     комп’ютерне тестування стає засобом оцінки рівня та якості засвоєння  освітнього  стандарту  студентами.

         Комп’ютерні  контролюючі  програми  дозволяють  проводити  поточний  і  підсумковий контроль знань та вмінь. Такі  програми  можуть  проаналізувати  результати  проведеного тестування у великих групах студентів, навіть, забезпечують статистичну обробку відповідей. Таким чином, маючи ці  результати  та  дані  статистичної  обробки, викладач  звертає  увагу  на  ті  розділи  курсу, які  потребують  більш  детального та якісного опрацювання  або  повторення.  При  вивченні граматичної чи  лексичної  одиниці  виділяється  група  способів  на основі яких розробляються тестові  діагностичні  завдання  для  побудови  програм  поточного  та  тематичного  контролю. Існують  різні  форми  та  модифікації  тестових  програм, зміст  та  наповнення  яких  може  бути  різноманітним  і  визначається  викладачем. Зміст  і  форма  завдання,  як  правило, є однаковим  для  кожного  студента, який  виконує  цей  тест. Форми  тестових  завдань:

  • завдання  одноразового  вибору (single  choice);
  • завдання  багаторазового  вибору(multiple  choice):
  • завдання  типу  так / ні (yes/no):
  • завдання  короткої  відповіді (shorttext/ short  answer):
  • завдання, які  базуються  на  виборі, вірній  асоціації (matching);

       Комп’ютерне  тестування  реалізує  здійснення  тренування  і  контроль  за  результатами  навчання.

       Розвиток обчислювальної   техніки та  розвиток   мультимедiа   дає   змогу   створювати   навчальнi  комп’ютернi  програми, що  враховують  iндивiдуальнi  особливостiстудентiв, пiдвищуючи  мотивацiю  та  рiвень  засвоєння  матерiалу.  Навчальнi  заклади  з  традицiйними  формами  системи  вищої   освiти, якщо  вони  хочуть   вижити  у  ХХI  столiттi, змушенi   внести  серйознi   змiни   до своєї  дiяльностi, й  передусiм  до пропозицiй  послуг та систем  доставки  знань. В  Українi  є  декiлька  десяткiв  освiтнix  установ, якiв певнiй  мiрi  реалiзують  теxнологiї  дистанцiйного  навчання.

ДодатокРозмір
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ.pdf78.13 KB

Коментарі

Цікава стаття. На мою думку,

Цікава стаття. На мою думку, використання комп'ютерних технологій під час оцінювання є дуже прогресивним методом викладання іноземної мови.

Цікава та доречна інформація!

Цікава та доречна інформація! Комп'ютерне тестування дійсно може стати помічником для вчителів. Приємно, що викладачі та студенти слідкують за новітніми тенденціями та ознайомлюються з  новітніми технологіями. Хвилює лише, що розвиток відбувається значним чином у  великих містах. Турбують малі містечка та села... 

Безперечно метод сучасний та

Безперечно метод сучасний та корисний, і не дивлячись на певні недоліки вартий використання.

тест

Зазначений метод перевірки знань безперечно є надійним помічником викладача, однак чи існують певні недоліки даного методу?

Кожен метод має свої недоліки

Кожен метод має свої недоліки та переваги. Комп'ютерне тестування не є виключенням.Серед основних недоліків є односторонність та однотипність завдань; за допомогою комп'ютерного тестування ми не можемо перевірити види мовленнєвої діяльності.

Скажіть, будь ласка, Ви

Скажіть, будь ласка, Ви вважаєте, що за допомогою комп"ютерного тестування не можна перевірити навички з жодного виду мовленнєвої діяльності?

актуальна тема

Дуже доцільна та актуальна тема. На сучасному етапі цей метод відноситься до інтерактивного навчання.Це дозволяє підвищити ефективність процесу навчання. Також є дуже інтересною частиною заняття для студентів. 

Які ви вважаєте самими ефективними видами тестування?  При створенні тесту які типи типи використовуєте(multiple choice, match the parts of sentence, тощо...)?