СТРАТЕГІЇ ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

О.О. Іванова

Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЇ ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сформована лексична компетентність (ЛК) є одним з найважливіших факторів, які впливають на загальний рівень володіння іноземною мовою, адже є компонентом іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), який має місце у всіх видах мовленнєвої діяльності (МД). Знання іноземної мови, насамперед, асоціюється із знанням слів, а володіння нею – із лексичними навичками, формування яких є основною метою навчання лексики.

Сьогодні існує велика кількість методів та теорій щодо навчання іншомовного лексичного матеріалу. Загалом, змінилося ставлення до ролі лексики у процесі оволодіння іноземною мовою. В наш час все частіше зустрічаються твердження про те, що саме лексичний матеріал є основою комунікативного процесу, його центром, оскільки  саме лексичні помилки можуть викликати ситуацію, під час якої учасники процесу комунікації не можуть зрозуміти один одного.

Стратегії оволодіння іншомовною лексикою можна розділити на три основні групи: метакогнітивні, когнітивні, а також соціальні й афективні. Перша група – це стратегії, які допомагають людині, яка вивчає іноземну мову, планувати та регулювати свою роботу, а також оцінювати її. Наприклад, ведення власного словника. Друга група являє собою стратегії, які є необхідними для активного використання вивченого матеріалу та сформованих навичок. Наприклад, пошук ключових слів у тексті або використання здогадки. Стратегії, які відносяться до зазначеної групи, як правило, відповідають певному завданню. Третя група – це стратегії, які допомагають людині взаємодіяти з іншими під час комунікативного процесу, що дозволяє підвищити ефективність навчання та керувати власним емоційним станом. Наприклад, розширення контактів з носіями мови або формування позитивного ставлення до власних помилок як невід’ємної частини навчального процесу [3, с. 46-50].

Потрібно зазначити, що науковці мають різні погляди на класифікацію стратегій оволодіння іншомовною лексикою. Наприклад, О.В. Соколова виділяє когнітивні, мнемічні та компенсаторні стратегії. Перша група дозволяє використовувати іншомовний матеріал та трансформувати його. Друга група – збільшити об’єм вивченого лексичного матеріалу в пам’яті, який може використовувати людина під час комунікативного процесу. Компенсаторні стратегії необхідні в тих випадках, коли об’єм знань людини, яка вивчає мову, є обмеженим. Наприклад, це може бути використання довідкової літератури [1, с. 76-78].

Зазвичай найбільш примітивні стратегії оволодіння лексичним матеріалом є найбільш популярними серед людей, які вивчають мову. Навіть примітивне заучування слів може бути досить ефективним, якщо людина до цього звикла. Стратегії повинні змінюватися відповідно до рівня володіння мовою. На процес вивчення іншомовної лексики впливає велика кількість факторів, всі з яких неможливо врахувати. Можна стверджувати лише те, що поєднання декількох стратегій є досить ефективним.

Дослідники виділяють п’ять основних стратегій оволодіння лексикою, якими користуються люди, які вивчають іноземну мову. Вони являють собою поєднання кількох стратегій в одній: стратегії запам’ятовування, зорові та слухові стратегії, стратегії, які передбачають фізичну дію, використовуються для подолання власного страху, а також організації слів у мовленні [2, с. 647-651].

У випадку вивчення лексичної одиниці (ЛО) дослідники пропонують розділити стратегії на дві групи: спрямовані на ідентифікацію ЛО та її запам’ятовування і зберігання у пам’яті. Серед першої групи можна виділити три основних підгрупи стратегій, поданих у першій класифікації, тобто когнітивні, метакогнітивні та соціальні стратегії. Дізнавшись значення ЛО та вирішивши, що вона потрібна, людина може використовувати інші стратегії, спрямовані на запам’ятовування цієї ЛО.

Важливими також є стратегії, спрямовані на імпліцитне засвоєння ЛО. Кількість засвоєних слів залежить від багатьох факторів, серед яких потрібно виділити мотивацію та інтерес до теми, яка вивчається. Краще за все засвоюються ЛО, які зустрічаються в різних контекстах. Ще однією традиційною стратегією, спрямованою на ідентифікацію ЛО, тобто розпізнавання її значення, є використання спеціальної літератури, зокрема словників.

Потрібно зазначити, що вивчення ЛО відбувається асоціативно, а засвоєння певного лексичного матеріалу є процесом, на який впливають особисті фактори. Засвоєння лексики розглядається як процес встановлення певних відносин із ЛО. Деякі з них запам’ятовуються одразу, інші ж не знаходять місця у пам’яті людини.

Отже, ЛК як складова ІКК є важливим фактором, який впливає на загальний рівень володіння людиною іноземною мовою. На процес її формування у різних видах МД впливає велика кількість факторів, одним з яких є особистість людини, яка вивчає мову. Серед стратегій оволодіння іншомовною лексикою складно виділити найбільш ефективні. Можна лише стверджувати, що поєднання декількох стратегій для вирішення певних лексичних задач є ефективнішим ніж використання лише однієї стратегії.

Література:

1.      Соколова О.В. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению русскому языку/О.В.Соколова. – Москва, 1999. – 195 с.

2.      Gu, Y., Johnson, R.K. Vocabulary learning strategies and language learning outcomes/ Y. Gu, R.K. Johnson// Language Learning Journal. – № 46 (4). – pp. 643-679.

O'Malley, J.M. and Chamot, A.U. Learning strategy applications with students of English as a second language/ J.M. O'Malley, A.U. Chamot. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 195 p.

ДодатокРозмір
ivanova.pdf298.57 KB

Коментарі

Важливість лексичної компетентності

Дякую за інформацію, подану у Ваших тезах. На Вашу думку, наскільки важливим є формування лексичної компетентності у процесі вивчення іноземної мови?

Дякую за Ваш інтерес до

Дякую за Ваш інтерес до зазначеної теми. Формування лексичної компетентності, на мою думку, є основою процесу вивчення іноземної мови, без якої неможливим є формування інших компетентностей, оскільки лексичні одиниці беруть участь у всіх цих процесах. Часто ми можемо спостерігати ситуацію, коли людина не може сформувати свою думку іноземною мовою саме тому, що їй не вистачає саме слів, хоча в неї може бути сформована і граматична компетентність на певному рівні, і компетентності в різних видах мовленнєвої діяльності. Але для того, щоб вдосконалювати свій рівень знань, потрібно обов'язково вчити лексику.

Як Ви вваєжаєте, поєднання

Як Ви вваєжаєте, поєднання яких стратегій є найбільш ефективним у викладанні іноземної мови професійного спрямування?

Дякую за Ваше питання. Вибір

Дякую за Ваше питання. Вибір тих чи інших стратегій залежить від багатьох факторів, в першу чергу, від особливостей людини, яка вивчає мову. Тому потрібно на практиці дивитися, що є більш ефективним у певному випадку. Але дослідники виділяють п'ять основних стратегій, поєднання яких вважається ефективним:стратегії запам’ятовування, зорові та слухові стратегії, стратегії, які передбачають фізичну дію, а також стратегії організації слів у мовленні.