ЗМІШАНЕ АБО ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ

О.Ю. Чугай

Національний технічний університет України "КПІ"

ЗМІШАНЕ АБО ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного життя. Вони назавжди змінили світ бізнесу, культури, освіти, виробництва. Водночас постала проблема швидкого старіння знань, необхідності обробки великої кількості інформації, а, отже, підготовки таких спеціалістів, що мають необхідні знання та вміння для продовження навчання протягом усього життя. Для досягнення цієї мети виникають нові види навчання, що враховують цінні здобутки минулого і поєднують їх з можливостями інформаційних технологій.

Термін змішане навчання (blended learning) все частіше вживається для опису гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних,  а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і "перевертає" клас (flipped classroom).

На даний момент немає ні точного визначення  терміну "змішане навчання", ні згоди щодо його використання. Крім того, інші терміни (hybridmixed, integrative, blended learning, technology-mediated instruction, web-enhanced instruction, mixed-mode instruction) використовуються для опису цього явища, масштаби якого, дійсно, вражають. Якщо у 2000 році нараховувалось 45000 учасників змішаного навчання, то десять років потому кількість їх становила більш, ніж 3 мільйони. Слід зауважити, що термінологія, пов’язана зі змішаним навчанням, з’явилась на початку XXI століття, хоча ідея виникла набагато раніше. Перший раз термін blended learningз’явився в інформаційному бюлетені 1999 року, коли освітня компанія, що займалась інтерактивним навчанням, оголосила про зміну своєї назви на EPIC та зазначила, що буде використовувати методику змішаного навчання. Отже, цей термін почали використовувати стосовно цілої низки методів аж до 2006 року, коли Бонк та Грехем  (Bonk and Graham) опублікували книгу "Handbook of Blended Learning", в якій дали визначення змішаного навчання як такого, що поєднує традиційне навчання (face-to-face instruction) з он-лайннавчанням (computer mediated instruction) (рис. 1).

Таким чином, педагоги-новатори дійшли згоди щодо трьох основних компонентів змішаного навчання: традиційна навчальна діяльність в аудиторії під керівництвом досвідченого викладача; різні шляхи або механізми використання навчальних матеріалів та структуроване самостійне навчання, що використовує досвід безпосереднього спілкування та матеріали он-лайн.

Рис. 1. Особливості змішаного навчання

Джерело: опрацювання автора

 

Спільним між різними визначеннями змішаного або гібридного навчання є використання он-лайн технологій, що якісно змінює та покращує навчальний процес. Навчальний матеріал стає динамічним, тобто зрозумілим для студентів різних навчальних стилів, задовольняючи індивідуальні потреби. Згідно з теорією множинного інтелекту Говарда Гарднера, кожна людина має різні види інтелекту, такі як: вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестатичний, міжособистісний, внутрішньо-особистісний, музичний, натуралістичний. Використання змішаного навчання дає змогу розкрити потенціал кожного відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.

При проведенні змішаного навчання використовуються різні навчальні платформи, найбільш поширеними серед яких є Blackboard та Moodle. Студенти отримують доступ до відеолекцій, завдань для самостійного опрацювання та тестових матеріалів, спілкуються з викладачами та іншими студентами, мають змогу опрацювати додатковий матеріал з певної тематики. Звісно, що навіть за умови використання тієї самої платформи, викладачі мають різні алгоритми роботи зі студентами. Дослідники визначають чотири моделі змішаного навчання.

Перша модель (Rotation model) грунтується на принципі ротації, коли студенти навчаються у групах згідно з певним графіком, переміщуючись від однієї станції до іншої, однією з яких обов’язково є он-лайн навчання, а іншими можуть бути навчання у групах, проектна робота, індивідуальні заняття з викладачем, письмові завдання. Вона включає чотири різновиди: ротація станцій (студенти навчаються у групах згідно з певним графіком ротації, що є спільним для всіх), лабораторій (курс або предмет, коли студенти працюють в лабораторії, оснащеній комп’ютерами, перевернутий клас (flipped classroom), відмінність якого у тому, що студенти отримують основний навчальний матеріал та інструкції он-лайн, та індивідуальна ротація (кожен студент займається за своїм індивідуальним графіком ротації).

Відмінністю другої моделі (Flex model) є те, що он-лайн навчання є основним. Практично весь час студенти проводять в аудиторіях з офіційно закріпленим за ними викладачем та іншими консультантами. У кожного студента є свій власний навчальний план, застосовується навчання у групах, проектна робота, індивідуальні консультації.

Третя модель (A Lа Carte model) визначає навчання студентів тільки он-лайн в якості доповнення до тих курсів, що відбуваються в аудиторіях. Викладач працює тільки в режимі он-лайн. При здійсненні такої моделі студенти можуть знаходитись в аудиторії чи вдома.

Четверта модель (Enriched Virtual model) пропонує спочатку традиційне навчання у вигляді аудиторних занять, решту курсу студенти опановують на відстані в режимі он-лайн. Отже, той же викладач здійснює як традиційне, так і он-лайн навчання. Деякі програми були спочатку повністю он-лайн, але потім було вирішено додати елементи традиційного навчання з метою отримання досвіду аудиторних занять.

Дослідники відзначають цілу низку факторів, що впливають на ефективність використання змішаного навчання. Перш за все, викладачі повинні мати чітке розуміння важливості змішаного навчання та шляхів його використання, отже, вони повинні пройти відповідну підготовку самі та мотивувати студентів. Такий підхід до навчання змушує змінити традиційні погляди на роль викладача. З’явився термін "фасилітатор", головним завданням якого є допомогти студентам отримати знання та уміння, достатні для самостійного опанування матеріалу он-лайн та керувати процесом подальшого отримання значущого навчального досвіду. Головними завданнями фасилітатора є розробка змісту курсу, забезпечення успішного спілкування у віртуальному класі у режимі студент – викладач, студент – студент, проведення аналізу результатів оцінювання.

Недоліком змішаного навчання є залежність від технічних засобів навчання – вони повинні бути надійними, легкими у користуванні, а також сучасними, інакше бажаного впливу не буде. Отже, питання технічної підтримки є дуже важливим. Також відмічається нерегулярність перегляду лекцій і, як наслідок, відставання студентів. Крім того, комп’ютерна неграмотність може стати на заваді тим, хто хоче отримати доступ до матеріалів курсу. З іншого боку, необхідність отримати кращу підготовку роботи з комп’ютером може призвести до підвищення мотивації, спонукаючи людину опановувати комп’ютерну науку.

Серед переваг змішаного навчання дослідники називають можливість аналізувати зібрану інформацію, пристосувати процес навчання та оцінювання відповідно до індивідуальних особливостей кожного. Відмічають також можливість отримання позитивного навчального досвіду як при індивідуальній роботі, так і під час спільного навчання у віртуальному класі, що призводить до відчуття успіху. Підсумовуючи, можна стверджувати, що перевагами змішаного навчання є:

-     індивідуалізація навчання;

-     можливість саморозвитку, самостійного навчання;

-     мотивація студентів, виникнення відчуття успіху;

-     можливість проведення тестування великої кількості студентів та отримання негайного зворотнього зв’язку;

-     збільшення навчального часу та кількості матеріалів;

-     використання автентичних навчальних матеріалів;

-     охоплення великої кількості учасників навчання;

-     можливість покращити умови роботи;

-     можливість долучити кращих викладачів та консультантів;

-     економія матеріальних ресурсів;

-     опанування як студентами, так і батьками інтерактивних навчальних програм;

-     зменшення комп’ютерної неграмотності.

Незалежно від того, яку назву вживати для цього явища, змішане або гібридне навчання, воно швидко поширюється та розвивається. В той час, коли експерти продовжують піддавати сумніву ефективність змішаного навчання, воно змушує замислитись не тільки над використанням технологій у навчальному процесі, а й над пошуком шляхів того, як зробити навчання більш доступним та ефективним. Вже це є перевагою змішаного навчання.

Узагальнюючи сказане, змішане навчання - це не просто використання технічних засобів навчання, тобто механічне додавання сучасних інтерактивних технологій до традиційних, а якісно новий підхід, що трансформує структуру та зміст навчання, змінюючи традиційні ролі викладача та студента, а також і навчальне середовище.

Література:

1.  Bonk C.J. The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs / C.J. Bonk, C.R. Graham, – San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer,
2006. – p.5.

2.  Garrison D.R. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education / D. R.Garrison, H. Kanuka, – 2004.  – pp. 95–105 (The Internet and Higher Education, 7).

3.  Blended Learning Model Definitions [Electronic Resource]. – Mode of access: URL: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-mod...

4.  Do you need to go on a digital diet? [Electronic Resource]. – Mode of access: URL: http://blogs.lynn.edu/knightwriter/tag/etiquette/

5.  Computer mouse clipart black and white [Electronic Resource]. – Mode of access: URL: http://www.clipartpanda.com/categories/computer-mouse-clipart-black-and-...

ДодатокРозмір
chugay.pdf505.91 KB

Коментарі

Дякую за коментар_так, це вже реальність

 

Повність згодна з Вами - це процес двосторонній. Студенти вмотивовані, викладачі технічно підготовлені. Вже після написання тез я працювала з матеріалом своєї дисертації і була вражена, що велика кількість програм для освіти дорослих здійснюється в форматі змішаного навчання, а деякі повністю online! До речі, термін hybrid  частіше вживається ніж будь-які інші. Так що можна вважати, що гібридне або змівшане навчання - це реальність.

Дякую за коментар!

Дуже цікаво. Дякую за

Дуже цікаво. Дякую за інформацію. Я важаю, що майбутнє викладання має бути саме таким. Але, нажаль, дійсно багато людей й досі не вміють користуватися комп’ютерами. Навіть зовсім молоді ( я 2 роки томі закінчила ВУЗ й наші дівчата не вміли користуватися). Ще дуже багато залежить від викладача, він має правильно подати інформацію, зацікавити, тому що ще великою преешкодою є наша ментальність (люди не розуміють навіщо все це), працюючи у школі щоденно бачу це як з боку педагогів та адміністрації, так  і з боку батьків. А ще,нажаль, маючи бажання неможливо все це здійсніти, тому що нема обладнання...    

Дякую за позитивний коментар!

Коли підбирала матеріал, сподівалась, що він буде цікавим і корисним.

Щодо проблеми ІТ вмінь та навичок - я працювала певний час в гімназії. Керівництво вирішило запровадити новітні технології в навчання і в серпні у кожному класі зявились інтерактивні дошки. Що Ви думаєте - хочеш чи ні, а кожен повинен був використовувати її на уроці. В кінці навчального року ми стали профі, а хто міг уявити! Навчились всі незалежно від віку, бажання та інших факторів (я маю на увазі викладачів, тому що з учнями проблем не було).

На мою думку, якщо є певна мета, то досягнення цієї мети залежить в першу чергу від самої людини.

 

Змішане навчання

Дійсно цікаво навчатись як в аудиторіях, безпосередньо спілкуючись з викладачем, так і дистанційно.

Такий формат потребує значних зусиль з обох сторін - викладача та студента.

Студент має добре розуміти, що він навчається для себе та самостійно виконувати завдання.

Викладачу необхідно багато часу витратити на підготовку, але це урізноманітнює навчальний процес і за таким навчанням майбутнє.