РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Н.В. Ямшинська

Національний технічний університет України "КПІ"

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Процес всесвітньої глобалізації суспільства та розвиток інформаційних технологій викликає необхідність пошуку та появу нових способів використовування Інтернету для вирішення різноманітних задач, що стоять перед людством. В даний час в світі спостерігається послідовний і стійкий рух до побудови інформаційного суспільства, а це в свою чергу покликане створити найкращі умови, що дають кожній людині можливість самореалізуватись. Підставами для такого процесу є інтенсивний розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій і створення розвиненого інформаційно-освітнього середовища.

Система освіти не може стояти осторонь цих процесів. Впровадження інформаційних технологій в освітній процес займає все більше місце у викладанні не тільки природно-математичних, але і гуманітарних дисциплін.

Визначенням функцій інформаційних технологій у навчальному процесі займались Г. Балл, Т. Гергей, В. Глушков, А. Довіяло, А. Єршов, М. Жалдак, В. Монахов, І.Підласий, С. Смирнов.

Проблеми організації самостійної роботи і її вдосконалення розглядаються в роботах таких дослідників, як И.Е. Вострокнутова, А.А.Дика, П.І. Підкасистий та ін.. Питання актуалізації самостійної роботи студентів у вищій школі висвітлені в роботах В.І. Андрєєва, В.И.Богославського,
В.М. Монахова, В.А. Сластеніна та інших.

У сучасному світі фахівець, що має магістерський ступінь, повинен бути широко ерудований, опанувати методологію наукової творчості, новітні інформаційні технології, методи отримання, оброблення і фіксації наукової інформації. Це вимагає від нього умінь поводитися з персональним комп'ютером і використовувати всі його можливості для роботи з інформацією. Володіння іноземною мовою і уміння користуватися комп'ютером – це, за сучасними уявленнями, зафіксованими в базових Європейських документах по компетенціях, ті функціональні уміння, що необхідні кожному фахівцю і є невід'ємною частиною його професійної компетенції.

Сьогодні значно збільшується частка та важливість самостійної роботи студентів під час вивчення кожного навчального предмету, і зокрема іноземної мови у вищих навчальних закладах. Як відомо, самостійна робота –це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Аудиторна робота стає при цьому підготовчим етапом до самостійного виконання завдань, які включені безпосередньо в професіонально-орієнтований підручник по іноземній мові по даній спеціальності.

Засоби інформаційних технологій сприяють: розвитку навиків самостійної роботи; підвищенню мотивації навчання; реалізації навчання, що набуває індивідуальних рис; розвитку дивергентного і критичного мислення; розвитку інформаційної і освітньої компетентності студентів; реалізації мультімедійності учбового матеріалу; організації інтерактивного навчання; розвитку різних видів мовної діяльності [1].

Процес організації, здійснення і контролю СРС із застосуванням ІТ буде ефективний, тобто сприятиме досягненню освітнього стандарту, самостійному рішенню теоретичних і практичних задач у області навчання, підвищенню активності участі студентів в процесі власної освіти при умові:

– формування готовності студентів до застосування ІТ в своїй навчальній і майбутній професійній діяльності;

– вибору інформаційно-освітніх технологій, відповідно до змісту СРС;

– визначення організаційно-педагогічних умов успішної реалізації вибраних інформаційно-освітніх технологій в СРС;

– використовування мультимедійного підручника як приклад застосування ІТ в учбовому процесі.

Відповідно до рівня засвоєння вищенаведених умінь та пізнавальної активності студента слід виокремити певні види самостійної роботи, які базуються на принципах послідовності та доступності:

– самостійна робота за зразком, яка виконується за допомогою поданої моделі чи інструкції і не потребує високого рівня пізнавальної активності студента;

– реконструктивна самостійна робота, що передбачає застосування власного досвіду та інтелектуальних дій для перетворення навчального матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання, відповідно до певних навчальних вимог;

– самостійна робота варіативного характеру – рівень пізнавальної діяльності студента досить високий, що проявляється через уміння самостійно проаналізувати проблемну ситуацію та виділити й узагальнити основні положення, які потребують конкретних рішень, а також уміння відокремити головне від другорядного, конкретизувати проблемні аспекти;

– творча самостійна робота, під час якої пізнавальна активність і самостійність студента досягає найвищого рівня, що дозволяє отримати абсолютно нові знання про цінності матеріальної й духовної культури суспільства та окремої особистості зокрема [2].

Серед основних напрямів використовування інформаційних технологій найефективнішими є:

-      використовування Інтернет – ресурсів для виконання індивідуальних завдань;

-      підготовка презентацій в Power-Point за матеріалами теми, що вивчається, за матеріалами домашнього читання;

-      підготовка виступів з використанням інтерактивної дошки;

-      використовування цифрових додатків до навчально-методичних комплексів (наприклад НМК "Cutting Edge") для виконання домашніх завдань з використанням аудіо- і відеоматеріалів, що містять дані навчальні комплекти;

-      виконання тестових завдань в мультимедійному класі (наприклад,
з використанням програми "Reward"),

-      проведення 1 раз на семестр студентських конференцій
з використанням мультимедійних засобів,

-      створення своїх підпрограм із заданої тематики (для студентів технічних факультетів) [3].

Заслуговує на увагу досвід використовування інформаційних технологій для викладання іноземних мов у вигляді ведення викладачем і студентами on-line-журналу (блога - weblog), використовування спеціалізованих освітніх комп'ютерних програм, створення сайту або веб-сторінки викладача, які дозволяють працювати в режимі on-line [4].

В даний час також існують різні види навчальних комп'ютерних програм (НКП) і сформульований цілий ряд вимог, яким повинна задовольняти навчальна комп'ютерна програма, призначена для організації самостійної учбової діяльності студентів мовного вузу. НКП повинна співвідноситися з підручником, конкретизувати, доповнювати, розвивати матеріал підручника або учбової дисципліни, відповідати учбовій програмі і освітньому стандарту. Крім того, НКП повинні бути різноманітними за змістом, призначенню, функціям і можливостям. Будь-яка НКП повинна бути ретельно структурована з визначенням точного переліку всіх її елементів. Модульна структуризація представляється оптимальною для НКП, при тому, що модулі не повинні бути дуже об'ємними, присутнє якесь постійне ядро, в тому або іншому ступені загальне для всіх модулів. Разом з якоюсь постійною структурою НКП повинна забезпечувати "гнучкість" модулів, залежно від ступеня самостійності навчання.

НКП повинні не тільки відповідати віку тих, що навчаються, диференціюватись за рівнем, але і орієнтувати тих, що навчаються на дослідницьку продуктивну і творчу роботу. Крім індивідуальної роботи з НКП в програмному забезпеченні повинна бути передбачена можливість групової роботи з використанням всього різноманіття проблемних, дослідницьких, пошукових методів в процесі роботи над модулями [4].Використання НКП у процесі вивчення іноземних мов у ВНЗ підвищує ефективність формування всіх аспектів іншомовної комунікативної компетенції.

Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій є надзвичайно ефективними засобами в організації самостійної роботи студентів і заслуговує широкого використання. Комп’ютерні технології та мережа Інтернет створюють можливість для комплексного розвитку навичок мовлення, говоріння, письма та аудіювання, вони дозволяють глибше зрозуміти культуру країни, мову якої вивчають, спонукають інтерес до вивчення іноземної мови. Самостійна робота є найвищою формою навчальної діяльності за критерієм саморегуляції і цільової спрямованості; вона може диференціюватися залежно від джерела керування, характеру спонукання. Звичайно, проблема формування у студентів уміння вчитися самостійно переростає у проблему попереднього підвищення навчальної мотивації, виховання інтересу до навчання. Таким чином, всі фактори, пов'язані з пізнавальною активністю, стають більш усвідомленими і дієвими, підсилюється їх роль у навчальній діяльності, зростає активність студентів у перебудові мотиваційної сфери.

Література:

1.  Колесова Т.В. Информационные технологии обучения в повышении качества самостоятельной работы при обучении иностранному языку в вузе Серия Информатизация образования, 2011. – № 1, С. 19…24.

2.  Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроке / Б. П. Есипов. – М.: Учпедгиз, 1961. – 239 с.

3.  Константинова Н.А., Михеев И.Д. Применение мультимедийных средств для активизации самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 10 – С. 97…100.

Симонян К.В. Методика использования компьютерных технологий при организации самостоятельной работы студентов: языковой вуз, начальный этап.: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / К.В. Симонян. - М., 2008.-213 с.

ДодатокРозмір
yamshynska.pdf330.04 KB

Коментарі

Дякую за Ваші тези. Як Ви

Дякую за Ваші тези. Як Ви використовуєте засоби інформаційних технологій для підвищення мотивації студентів до навчання?

Відповідь.

Дякую за запитання. Підвищення мотивації студентів до навчання є одним із пріоритетних завдань для викладача. Одним із способів, який я використовую з цією метою є організація пошукових завдань для студентів при вивченні певної теми, коли вони шукають, підбирають інформацію в Інтернеті. Також це може бути організація проектних завдань, підготовка доповідей, рефератів з використанням мультимедійних технологій.

Питання

Дякую за цікаву інформацію!

Скажіть, будь ласка, які засоби контролю за виконанням СРС Ви використовуєте на власних заняттях і які з них є найефективнішими?

Відповідь

Дякую за запитання. Воно є дуже доречним. На своїх заняттях, які присвячені контролю за виконанням СРС я вікористовую такі засоби, як: захист реферату з самостійно вивченої теми або прослуховування доповіді; перевірка перекладів іноземних текстів; тестування або письмова робота із завданнями до прочитаного тексту. Всі ці засоби є єфектимними на мій погляд, так як вони дають можливість реально оцінити самостійну роботу студентів.