Алтухова М. С.

Алтухова М. С.

 викладач німецької мови,

Екологічний коледж Львівського НАУ

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

          Будь-яка людська діяльність повинна бути ефективною, тобто, повинна забезпечувати досягнення максимального результату при мінімальних затратах сил, засобів та часу. Ця загальна стратегія будь-якої діяльності отримала назву стратегія мінімаксу: при мінімумі затрат — максимум результату. Застосовуючи  в процесі навчання поняття ефективності, як однієї із форм нематеріальної діяльності, зміст її потрібно уточнювати.

          Ефективність навчання — це досягнення максимальної результативності у рамках заданих об'єктивних умов навчання. Під максимальною результативністю навчання слід, очевидно, розуміти досягнення потрібного рівня навченості всієї маси студентів, під об'єктивними умовами навчання — бюджет навчального часу, його розподіл в ході навчального курсу, наповнення навчальних груп, особисті характеристики студентів, наявні засоби навчання, технологію навчання (організацію навчальної діяльності, види, способи і прийоми навчальної діяльності). Один із названих факторів навчання, а саме, бюджет навчального часу, наповнення навчальних груп мають відносно стабільний характер: вони задаються в директивному порядку вищими інстанціями і тому не можуть бути змінені викладачем. Проте інші фактори, а саме, особистість студентів, засоби і технології навчання є відносно не настільки стабільними: вони відкриті для впливу і тому можуть бути змінені викладачем у правильному напрямку.

          Вищесказане дозволяє припустити, що шляхи підвищення результативності навчання повинні знаходитись у сфері використання засобів навчання, технологій навчання, у сфері мобілізації внутрішніх ресурсів студентів.

          Розглянемо деякі шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови.

          Навчання не може бути ефективним без активної роботи самих студентів. В процесі оволодіння мовою студент буває активним, якщо він, приєднавшись до виконання іншомовної навчальної діяльності, проявляє також активність на внутрішньому рівні: може зосередитись на вирішенні поставленого завдання, мобілізувавши для цього свою пам'ять і уяву, активно мислить і емоційно переживає.

          Досягнути активності студентів у викладанні іноземної мови можна наступним чином:

Øвирішенням іноземною мовою життєвих ситуацій. Наприклад, інсценуванням ситуативних діалогів; читанням листів закордонних кореспондентів і написанням відповіді на них; обговоренням фотографій;

Øзв'язком іншомовної діяльності з актуальними фактами, особистістю та інтересами студентів;

Øзв'язком іншомовної діяльності студентів з їхньою професією та професійною діяльністю;

Øвирішенням іноземною мовою творчих завдань, наприклад, складанням розповіді до малюнків;

Øобґрунтуванням власної думки;

Øвикористанням ігрових прийомів та театралізованих інсценувань на заняттях іноземної мови;

Øвикористанням матеріалів для зацікавлення, наприклад, коротких гуморесок, жартів, загадок;

Øвикористанням усіх видів наочності та технічних засобів навчання;

Øвикористанням індивідуальних завдань, наприклад, працюючи з роздатковим матеріалом, а також відповідністю завдань певному рівню володіння мовою.

          Заняття з іноземної мови буде ефективним, якщо протягом усього заняття до активної іншомовної діяльності будуть залучатись усі студенти.

          Роздаткова наочність теж активно використовується на заняттях з іноземної мови. Вона є досить ефективним засобом навчання, який незаслужено обходить методична теорія та практика викладання. Роздаткова наочність дозволяє індивідуалізувати іншомовне спілкування студентів, дозволяє здійснити масове охоплення студентами навчальної діяльності, допомагає невимушено керувати змістом та іншомовним висловлюванням студентів, дозволяє студентам активно висловлювати свої думки щодо поданих ситуацій.  Роздаткова наочність  є сильним засобом, що активізує пам'ять, мислення та уяву студентів.

          Серед доступних і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності навчання іноземної мови є проведення нестандартних занять. Нестандартні заняття – це самобутні підходи до викладання навчальних дисциплін. Метою таких занять є оживлення одноманітних занять, захоплення творчістю, зацікавлення повсякденним, оскільки інтерес – це стимул всієї навчальної діяльності. Нестандартне заняття – це завжди свято, коли активні всі студенти, коли кожен має можливість проявити себе в атмосфері успішності, а група може стати творчим колективом. Ці заняття включають в себе усе розмаїття форм та методів, таких, як проблемне навчання, пошукова діяльність, міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки, опорні сигнали, конспекти та інше. На таких заняттях знімається напруга, пожвавлюється мислення і підвищується зацікавлення до предмету в цілому.

          Отже, ефективність навчання іноземної мови та ефективність окремих видів, способів та прийомів навчальної діяльності характеризується перш за все внутрішньою мобілізацією студентів, масовим охопленням студентами навчальної діяльності, а також вмінням викладача правильно та цікаво організувати навчальний процес. Важливими характеристиками ефективності навчання іноземної мови є також ситуативність, проблемність та індивідуалізація навчальної діяльності. 

Література:

1. Вороніна Л. Ефективні прийоми навчання. – English. – 06. 2007. – № 23–24. – С. 3-4.

2. Коновалова, Л. В. Средства повышения эффективности урока / Л. В. Коновалова. Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 1990.– №4. – С.61– 66.

3. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: Высшая школа, 1981. – 159 с.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

5. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник/ Долинська Л.В.,  Огороднійчук З.В. 2-ге видання. К.: Каравела, 2007. – 400 с.

ДодатокРозмір
altuhova.pdf252.86 KB