С.В. Вадаська

С.В. Вадаська

Національний  технічний  університет України «Київський політехнічний інститут»

 

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ

                Головне завдання іншомовної освіти – наблизити рівень знань до Європейських стандартів володіння мовою. Тому, виникає необхідність створення сучасного навчального середовища, яке б дозволило підвищити якість навчання. Перед викладачами постає проблема пошуку оптимальних форм організації учбового процесу та впровадження сучасних технологій та засобів навчання. Використання новітніх технологій передбачає ефективне планування  навчального процесу та його інтенсифікацію, використання автентичних іншомовних ресурсів, удосконалення методів контролю знань студентів, можливість урізноманітнити подачу навчальних матеріалів.  Викладання іноземної мови студентам технічних спеціальностей орієтується на майбутній фах. Зміст навчальних матеріалів має узгоджуватися з профілюючими дисциплінами майбутніх спеціалістів. Згідно вимог  сучасного суспільства виникає необхідність оновлення змісту навчальних матеріалів та спрямування зусиль викладача на розвиток комунікативних умінь студентів.

          Кваліфікований спеціаліст повинен уміти використовувати мовний матеріал у процесі обміну інформацією в рамках міжкультурного спілкування. Практична мета викладання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей полягає у формуванні комунікативної компетенції. Будь-яка особистість намагається використати ті знання та досвід у своїй майбутній діяльності, які вона отримала під час навчання. Тому на заняттях треба створювати ситуації іншомовного спілкування, які подібні до реальних. Сутність комунікативного підходу полягає в тому, що процес навчання – це модель процесу спілкування. При виборі та впровадженні форм і засобів навчання викладач повинен враховувати наступні фактори: комунікативну спрямованість, рівень мовної підготовки студентів, постійний моніторінг якості знань, формування навичок згідно з навчальною програмою дисципліни.

          Знання лексики є важливою складовою кожного виду мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, письма та аудіювання. Найважливіше завдання викладача іноземної мови полягає в тому, щоб сформувати та розширити словниковий запас у студентів. Для студентів немовних спеціальностей важливо вміти вживати термінологічні одиниці. Недостатньо того, щоб студент вивчав напам'ять терміни, а важливо те, щоб він зміг співвідносити їх з іншими одиницями та вмів вживати їх залежно від мовної ситуації. Це вміння називається лексичною навичкою. Формування словникового запасу  є складним завданням, тому що необхідно враховувати наступні моменти: відбір лексичного матеріалу для різних етапів навчання, впровадження найбільш ефективних методів введення та закріплення лексики, контрольні заходи для перевірки її засвоєння.

Розглянемо основні критерії відбору лексичних одиниць для студентів технічних спеціальностей. Головним джерелом лексики у нашому випадку є технічні тексти. Виходячи з тематики, частоти вживання термінів та словосполучень формується фаховий словниковий запас. Для введення та засвоєння лексики традиційно використовується система лексичних вправ. Терміни засвоюються в процесі читання фахових текстів, тому необхідно створити послідовну та логічну систему передтекстових та післятекстових лексичних вправ. При укладанні вправ на засвоєння технічних термінів важливо опрацьовувати форму, значення, та вживання слів. Використання візуального зображення терміну значно покращує його розуміння і допоможе правильно вживати їх у конкретному контексті. При засвоєнні термінів важливе як візуальне так і слухове сприйняття. Автентичне відео є важливим засобом, який сприяє формуванню, розширенню та удосконаленню фахового словника студентів. На базі відео матеріалів викладач має змогу розробити цілий ряд вправ на запам'ятовування, розуміння та вживання лексики конкретної технічної галузі. Після введення та опрацювання термінів студентам можна запропонувати ситуативні вправи, які допоможуть встановити відношення між предметами, подіями, явищами. Ситуативні вправи сприяють кращому розумінню терміну, та способів його вживання.

          Формування фахового словника студентів, якісне наповнення та опанування залежить від викладача іноземної мови. Саме викладач займається відбором автентичних фахових текстів, відео та аудіо матеріалів. Викладач займається укладанням навчальних посібників, словників, дистанційних курсів. Ці матеріали мають чітко відповідати тематиці фаху студентів, містити сучасну інформацію, поглиблювати знання та розширювати термінологічний запас. Крім того при укладанні навчальних матеріалів важливо використовувати сучасні технології. Необхідно відмовитись від застарілих прийомів зазубрювання лексики. Студенти повинні свідомо вміти користуватися своїми лексичними навичками отриманими під час навчання. Головне завдання викладача – систематизувати матеріал і викласти його таким чином, щоб підвищити мотивацію студентів, активізувати пізнавальну діяльність та ефективно організувати самостійну роботу. Для того, щоб систематизувати лексику фахової галузі, був  розроблений термінологічний словник. Він містить найбільш вживані терміни та абревіатури, які було відібрано при опрацюванні професійно-орієнтованих автентичних текстів. Його головною відмінністю від існуючих технічних словників є те, що кожний термін представлений за допомогою максимальної кількості відомостей: частина мови, переклад слова в фаховій галузі студентів, транскрипція, визначення терміну англійською мовою, приклад вживання (на базі автентичних джерел) та ілюстрація. Це сприяє кращому усвідомленню та розумінню терміна, надає студентам змогу зрозуміти його вживання та допомагає розширити знання фахових дисциплін. При роботі з технічними текстами, студент може витратити багато часу на переклад фахових термінів, та ще розгубитися серед розмаїття запропонованих варіантів їхнього визначення та перекладу. В цьому випадку укладений словник чітко орієнтується на фахову галузь та заощаджує час.

          Суттєве значення має організація самостійної роботи студентів. Розробка дистанційних курсів для кожного кредитного модулю допомагає вирішити питання цього виду навчальної діяльності. Матеріали, на основі яких укладаються курси, є доповненням практичних занять. Така форма навчання дозволяє урізноманітнити подачу лексичного матеріалу, використовувати інтерактивні елементи курсу для удосконалення навичок, постійно оновлювати матеріали. Дистанційний термінологічний тренажер пропонує студентам систему лексичних вправ, спрямованих на запам'ятовування, розуміння, розпізнавання, написання та прослуховування термінів. Один термін зустрічається до восьми або десяти разів у різних видах вправ. Ефективність такого засобу в тому, що це сприяє інтенсифікації навчання (студенти самостійно опановують велику кількість термінологічних одиниць),  підвищенню мотивації та залученню всіх студентів до навчання незалежно від рівня володіння мовою.

          Комплекс таких засобів дозволяє досягти значних результатів в опануванні та розширенні фахового словника студентів. Це, в свою чергу, сприятиме поглибленню знань, розвитку комунікативних навичок, вмінню на практиці використовувати отримані знання.

Література:

1. Артемьева О.А. Игровая концепция обучения иностранным языкам на основе системы учебно-ролевых игр профессиональной направленности: Учеб.-метод. пособие. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2001. – 74 с.

2. Голобородько О.А. Особистісно-орієнтовані технології навчання іноземних мов // Тези доповідей міжнародного форуму “Мовна освіта: шлях до євро інтеграції”. – К., 2005. – С. 61.

3. Образцов П.И., Иванова О.Ю.Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: Учебное пособие / Под ред. П.И. Образцова. – Орел:ОГУ, 2005. – 114 с.

ДодатокРозмір
vadaska_.pdf265 KB