Вороніна Ганна Раїсівна

Вороніна Ганна Раїсівна

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасне українське суспільство розвивається та видозмінюється надзвичайно швидкими темпами під впливом різних зовнішніх та внутрішніх факторів. Професійний світ не стоїть осторонь цих змін: постійно з’являються новітні технології, що дозволяють опановувати нові спеціальності та навіть професії. Однак питання кваліфікованої підготовки кадрів постає досить гостро через необхідність створення відповідних умов для оволодіння тією чи іншою професією. Позитивне вирішення даної проблеми визначається багатьма чинниками, один з яких полягає у необхідності проведення якісної профорієнтаційної роботи, що має починатися у середній школи. Саме модернізація організації профільної освіти, пошук нових методів та засобів підготовки молоді до вибору подальшого професійного шляху є одним з пріоритетних напрямків сучасної шкільної освіти.

В останні роки все більше педагогів та психологів звертаються до поняття «професійна перспектива», як важливої складової життєвої перспективи та успішної майбутньої кар’єри. Проблеми побудови професійної перспективи викликає інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. У роботах                 Є. М. Головахи, Д. О. Закатнова, О. І. Ігнатової, Н. О. Лук'яненко,                              О. В. Мельника, Н. С. Пряжникова вивчається питання професійного самовизначення молоді, його сутність, структура та практична реалізація.         Т. С. Попова аналізує різні підходи до трактування поняття  «професійна перспектива» та обґрунтовує важливість її формування.  Е. М. Кочнєва та                 К. Е Орлова наводять дані щодо факторів, які впливають на формування професійної перспективи за асоціативним методом, і досліджують протиріччя,  що визначають її побудову.

У науковій літературі існує декілька підходів до трактування поняття  «професійної перспективи». Однак усі вони у певній мірі об’єднуються наступним визначенням: професійна перспектива – це система інтегрованої освіти, що відображає професійне майбутнє, сукупність найближчих та віддалених цілей професійно-особистісного розвитку та альтернативні шляхи його досягнення [3, c. 49].

Професійна перспектива є складним явищем, яке перетинається з цілою низкою суміжних понять, а саме з такими як :

üпрофесійне самовизначення,

üпрофесійний успіх,

üпрофесійний розвиток,

üпрофесійне планування,

üпрофесійна конкурентоспроможність.

На думку Н. О. Лук'яненко, професійна перспектива утворюється з тріади взаємопов’язаних складових: по-перше, бажання отримати певну професію, по-друге, можливостей та схильностей до тієї чи іншої професії,  по-третє, шляхів об’єднання та реалізації перших двох складових [4, c. 25]. Отже, стає зрозумілим, що для формування професійної перспективи учням середньої школи необхідно за допомогою батьків, педагогів та психологів визначити свої здібності до певної професійної діяльності та окреслити можливі кроки щодо досягнення своєї життєвої мети.

Проведений аналіз педагогічних та психологічних наукових джерел  засвідчує, що дослідники виділяють наступні завдання профорієнтаційної роботи:

1.     самопізнання як основу самовизначення,

2.     формування вміння зіставити власні здібності з тими, що необхідні для опанування певної професії,

3.     складання конкретного плану щодо оволодіння конкретною професією,

4.     забезпечення професійного розвитку в набутій професії [2].

На думку Д. О. Закатнова, розв’язання проблеми професійного самовизначення, передбачає надання допомоги учням у вивченні власного інтелектуально-креативного та морально-естетичного потенціалу [2, c. 74]. У своїх роботах вчений підкреслює, що професійна орієнтація не закінчується вибором професії, вона актуальна протягом всього життя людини [2, c. 330].

Учні середніх навчальних закладів, які знаходяться на етапі пізнавального пошуку, завдяки індивідуальному підходу та новим профорієнтаційним технологіям перш за все мають бути зацікавлені у виборі майбутньої професії. Лише інтерес до конкретної професії та бажання бачити себе її частиною відповідно до власний здібностей стане запорукою успішного формування професійної перспективи. Одним з початкових ефективних кроків у профільному визначенні учнів стає можливість обирати навчальні предмети відповідно до пріоритетів опанування майбутньої професії. Це покращує свідоме та вмотивоване ставлення до вивчення саме тих дисциплін, що стануть невід’ємною складовою успішної самореалізації у професійному майбутньому.

Як було зазначено, перші сходинки професійної перспективи мають закладатися у середній школі. Вирішальним фактором її формування є безпосередня активна участь учнів у цьому процесі, оскільки саме вони будують власне майбутнє. Вибір професії є одним з найважливіших рішень у житті людини, тому батьки та вчителі можуть лише порадити та допомогти дитині знайти своє місце в суспільстві. Участь у різних шкільних заходах, відвідування курсів та додаткових занять сприяють у пошуку професійного шляху.

Таким чином, можна зробити висновок, що саме у середній школі учні залучаються до перших спроб побудови власного професійного майбутнього, а саме: у них формуються уявлення про різні професії, вони  починають пізнавати себе з метою пошуку певних професійно важливих якостей, відвідують заняття та консультації, що допомагають проявити себе та виробити власну позицію щодо вибору професії. Отже, поступове формування професійної перспективи стає можливим лише за умови вмотивованого професійного самовизначення відповідно до здібностей та інтересів особистості.

Література:

1.     Закатнов Д. О. Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія / Д. О. Закатнов. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

2.     Закатнов Д. О. Професійне виховання майбутніх кваліфікованих робітників: методичний посібник / Д. О. Закатнов. – К. , 2012. – 581 с.

3.     Кочнева Е. М. Факторы, влияющие на построение студентами профессиональной перспективы на этапе вузовской подготовки / Е. М. Кочнева, К. Е Орлова. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: психология. –2012. –Вип. 2 (12). – С. 47-62.

4.           Лук'яненкоН. О. Кроки до самопізнання: програма курсу занять з психології  /Н. О. Лук'яненко  –Полтава,  2007. – 56 с.

5.     Мельник О.В. Професійна орієнтація: теорія і практика: науково- методичний посібник/ О. В. Мельник.– Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. – Вип. № 2. – 279 с.

6.     Попова Т. С. Професійна перспектива старшокласників: сутність поняття / Т. С. Попова. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 151-159.

7.     Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение /  Н. С. Пряжников.–М.: Ин-т практической психологии, 1996. –256 с.

ДодатокРозмір
voronina_.pdf246.52 KB