Лариса Іванченко

 

Лариса Іванченко

старший викладач,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМУ

В сучасних умовах англійська мова академічного спілкування сприяє вільному обміну знаннями в науковому суспільстві.

Майбутні вчені повинні гарно орієнтуватись в особливостях англо-американського академічного дискурсу. Це допоможіть їм краще зрозуміти свою дисципліну, побудувати наукову кар’єру. При підготовці майбутніх науковців після курсу «Англійська мова професійного спрямування» та «Англійська мова науки» доцільно продовжувати формувати академічну комунікативну компетенцію в рамках курсу «Англійська мова для академічних цілей» (EnglishforAcademicPurposes).

В курсі повинні бути вирішенні наступні задачі: ознайомити з поняттям академічного стилю та наукового дискурсу; сформувати навики роботи з іншомовними науковими текстами, розвивати вміння створювати різні види власного наукового тексту. В зміст цього курсу можуть увійти такі компоненти як: науковий дискурс, особливості наукового стилю, стратегії письмового мовлення; лексика наукового стилю (сталі вирази, латинські назви та вирази, слова-зв’язки),специфіка використання граматики в наукових текстах; наукові тексти (види, формати, специфіка); анотації, рецензії, огляди; наукові статті (структура, зміст, мова, оформлення); наукові тези; оформлення супутньої інформації (список джерел, інформація про автора).

Основним завданням цього курсу є розвиток у аспірантів здібностей навчатися та проводити свої власні дослідження англійською мовою. Необхідно розвивати у аспірантів загальну академічну грамотність.

Існують різні підходи до визначення терміну академічна грамотність. Так, обґрунтовується необхідність навчання академічному письму на основі читання. Академічна грамотність – це комплекс навиків та вмінь. Існують різні методи навчання академічному письму. Іноді письмо дається як окрема навичка, іноді разом з читанням, а іноді, як частина інтегрованого курсу з розвитку всіх академічних навиків. Письмові вміння та навики аспірантів відстають від рівня розвитку інших видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння та аудіювання. Аспіранти мають деякі труднощі при написанні таких робіт, як есе, статті, проекти. Академічне письмо має ряд характеристик, які є універсальними для будь-якої мови та характеризуються формальним стилем викладання, тобто вживається академічна лексика, зосередження на темі або проблемі, а не на вираженні своєї власної думки, чітко підбирається лексика та стиль, не використовуються скорочення, розмовна лексика, фразеологізми. Відмінними рисами англійського академічного письма є часте використання лексичних зворотів, висока ступінь номіналізації (дії та події подаються у вигляді іменників), широко вживаються безособові конструкції, існують специфічні норми використання часів дієслів.

Для успішного засвоєння академічного письма необхідні наступні навики:

a)     навики дослідження – здібність студентів до пошуку, розпізнання і читання авторитетних наукових джерел;

b)    навики конспектування – вміння знаходити та виписувати головну інформацію, замість копіювання цілого тексту;

c)     самоконтроль – здібність раціонально розподілити час, необхідний для написання чорнового варіанту статті та її редагування;

d)    складання плану та чорновика тексту;

e)     редакторська правка фінального тексту.

Успішний розвиток компетенції навчання академічному письму можливий при умові сукупності навчання всім аспектам академічної грамотності, а саме академічному читанню, дискусії та презентації, розвитку вміння слухати виступаючого, оцінювати інформацію.

Контроль при навчанні академічному письму є невід’ємною частиною навчального процесу. Контроль використовується для перевірки сформованості мовленнєвих лексико-граматичних навичок і розвитку комунікативних вмінь академічного письма аспірантів, щоб показати, чого вони навчились.

Для цього використовується формальний контроль, неформальний контроль та самоконтроль.

По закінченню курсу «Англійська мова для академічних цілей» аспіранти повинні знати основні ознаки жанрів академічного письма: есе, анотація, реферат, наукова стаття.

Вміти аналізувати анотації та наукові статті з точки зору стилістики та композиції, дослідницької стратегії автора. Мати навики (отримати досвід) самостійно писати анотації, реферати наукових статей та есе.

Використання компетентністного підходу при навчанні академічному письму оптимізує навчальний процес на основі міжнародних стандартів, підвищує готовність до ефективної міжнародної писемної наукової комунікації.

ДодатокРозмір
ivanchenko.pdf252.54 KB