Т.П.Козаченко

Т.П.Козаченко

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ КОМУНІКАЦІЄЮ

Основноюпроблемою сучасної системи вищої професійної освіти є розвиток соціально активного, професійно компетентного фахівця. Одним з найбільш важливих аспектів цієї проблеми виступає оволодіння основами професійної комунікації, що забезпечує включення у професійну діяльність. Таким чином, професійно орієнтоване спілкування іноземною мовою набуває високузначимість для студентів.

У світлі комунікативної спрямованості навчання іноземніймовіособливої уваги потребує питання розгляду текстів, що використовуються для текстової роботи. Мінімальною одиницею, що інтегрує в собі відповідні мовні елементи для процесу комунікації, є мовленнєвий акт, в якому здійснюється саме спілкування, а не просто передача безадресної інформації [1]. Тому тексти, що використовуються в текстовій діяльності, розглядаються як комунікативні одиниці, що передбачаютьобов'язковупевну комунікативну мету, виражають конкретнийкомунікативнийнамір і володіють усіма характеристиками і властивостями, притаманними будь-якомутексту.

Проблемою визначення тексту як об'єкта лінгвістичного аналізу займалися багатолінгвістів. Досі немає загальноприйнятого визначення тексту. Однак існує безліч визначень, заснованих на тих або інших домінуючих ознаках: змістовних, комунікативних і т. д. Більшість з них містить ряд суттєвих ознак тексту, має комплексний характер, що більшою мірою відповідає самій природі тексту. За визначенням А. В. Новікова, текст являє собою цілісний комплекс мовних, мовленнєвих та інтелектуальних чинників у їх зв'язку і взаємодії» [2].

Текст є поняттямкомунікативним, орієнтованимна виявлення специфіки певного роду діяльності. Іншими словами, текст як набір певних знаків – цепроцес породження знаків комунікатором і сприйняття-оцінка його реципієнтом, продукт знакової і паразнаковоїдіяльності комунікатора і реципієнта  в контексті певної реалізаціїокремоготекстуалітета» [3]. Таким чином, на думку дослідників, текст як такий повинен мати комунікативну спрямованість, смислову завершеність, структурну і комунікативну цілісність, композиційну оформленість, стильову та жанрову віднесеність, наявність різних типів зв'язківміж його елементами, а також наявність прагматичної установки. Збереження перерахованих характеристик і властивостей автентичного тексту при перетворенні його в навчальний текст є неодмінною умовою, дотримання якоїобов'язкове при навчанні комунікації іноземною мовою. При підготовці та розробці текстового матеріалу необхідно враховувати наступні фактори:

1. Вибір навчального матеріалу повинен мати комунікативну доцільність, що є основою для моделювання навчальної ситуації і складання завдань до тексту для оцінки якості розуміння самого тексту англійською мовою.

2. Необхідно враховувати ступінь реальної комунікативної орієнтованості при розробці завдань для моделювання ситуації опосередкованого спілкування.

3.Слід приділяти велику увагу освітнійта виховнійцінності запропонованих текстових матеріалів.

Запропонованіформи, методи і засоби навчання допомагають у вирішенні поставленого завдання перед системою освіти, виховне значення дисципліни «Іноземна мова» визначається соціальними функціями іноземної мови; є засобом спілкування в діалозі культур, пізнання реалій країн досліджуваноїмови, залученнямдо іншомовноїкультури. Проте донести це розуміння до сучасного студента непросто, тому вибір принципів, засобів, методів і прийомів навчання вимагає від викладача вузу таких знань і вмінь, які були б адекватні сучасним науковим досягненням. Освіта в цьому випадку виступає не як передача, трансляція знань, а як організація діяльності по створенню особистісного змісту освіти, де навчальний матеріал стає предметом засвоєння, а зовнішняскладоваосвіти–освітнімсередовищем для діяльності самого студента.

Вміння вести цілеспрямований діалог адекватними мовними засобами, імпровізувати на ходу, перебудовуватися, гнучко реагувати навіть на найменші зміни робочої ситуації – одна з необхідних якостей майбутнього фахівця.

Спостереження, аналіз, постановка завдання, прийняття рішення, кваліфікована оцінка того, що відбувається, правильний мовленнєвий супровід навчальної діяльності стають провідними вміннями у змісті освітнього процесу.

Традиційно одним з основних видів діяльності на заняттях з іноземної мови зі студентами є робота з текстом. При цьому тексти,що використовуються для розвитку навичок професійно-орієнтованого читання, повинні відображати основні сфери професійного спілкування і мати країнознавчуі соціокультурну цінність. А також слід зазначити, що використання автентичного матеріалу на заняттях (тексти наукових робіт, закордонних газетних і журнальних статей, спеціалізованих підручників і т. д. ) відіграє важливу роль при навчанні професійно орієнтованійкомунікації.

Таким чином, навчальна діяльність на основі комунікативно-діяльнісного підходу може інтенсифікувати освітній процес. Відмовившись від застарілої практики збільшувати обсяг знань з предмету, викладач намагається не завантажувати студента все новоюі новоюінформацієюпо данійдисципліні, а будує з ним систему зв'язків і відносин між основними поняттями свого навчального предмету, спираючись в основному на роль студентів, яку вони виконують безпосередньо в життєвій ситуації. Тим самим викладач демонструє на кожному занятті, що діяльність як спосіб пізнання озброює студентавміннями самостійно засвоюватибудь-яку область знання. Правильно організована навчальна діяльність виховує самого студента.

Вельми істотним для успішності навчання студентів професійно орієнтованої комунікації є жанровепитання текстів, які застосовуються у навчальній діяльності. На думку дослідників, в основі виділення будь-якого жанру лежить уявлення про стандартизованіструктуримовленнєвих творів, виділення і опис найбільш стійких, регулярно повторюваних змістовних і формальних ознак, що об'єднують групу текстів, з їх подальшою типізацією» [4]. Іншими словами, всі тексти одного жанру мають схожі характеристики і з точки зору їх функціонального навантаження, і в плані їх логіко-смислової структури. Ця обставина призводить до дуже важливого методичного висновку: якщо ознайомити студентів із зразками текстів якогось одного певного жанру, показати їм його комунікативну функцію, логіко-смислову структуру та мовленнєве оформлення, розуміння інших текстів цього жанру стане більш точним, глибоким і повним. Це дозволить скоротити навчальний час, що відводиться на даний вид навчальної діяльності, і заощадити зусилля.

Після ознайомлення студентів з особливостями жанру викладач ілюструє їх на матеріалі конкретного тексту, а потім студентианалізують самі прочитані або прослухані повідомлення. Доцільно знайомити їхз жанрами послідовно, дотримуючись законупереходу «від простого до складного». Переходити дозасвоєння текстів такого жанру можна лише в тому випадку, якщо студенти вже мають досить хороший рівень розуміння текстів досліджуваного жанру. А потім, на етапі ознайомлення з новим жанром, рекомендується одночасно працювати з текстами раніше вивчених жанрів. На завершальному етапі освоєння курсу іноземної мови студентизможуть успішно працювати з текстами будь-яких жанрів.

У технічномуВНЗ, виходячи з професійної специфіки, ми маємо справу з текстами наукового характеру. Пам'ятаючи про те, що текст є поняттямкомунікативним, орієнтованимна виявлення специфіки певного роду діяльності і являє собою єдине значеннєве ціле, студентам рекомендують починати сприймати текст з його назви. Заголовок є невід'ємною частиною тексту, і дуже часто по ньому можна визначити задану тематику і основний зміст інформації, наданої в тексті. Іншими словами, спираючись тільки на заголовок, можна спрогнозувати основну ідею тексту, а також виділити ключові слова і словосполучення, які можуть змінюватись і багаторазово повторюватися протягом усього тексту.

Таким чином, навчальна діяльність на основі комунікативно-діяльнісного підходу може інтенсифікувати освітній процес. Відмовившись від застарілої практики збільшувати обсяг знань з предмету, викладач намагається не завантажувати студента все новоюі новоюінформацієюз даної дисципліни, а будує з ним систему зв'язків і відносин між основними поняттями свого навчального предмету, спираючись в основному на роль, яку студенти виконують безпосередньо в життєвій ситуації.

Література:

1.Колшанский Г В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения // Иностранные языки в школе. 1985. № 1.С.3-10.2.Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983.–     С. 3-4.   

3.Филологический анализ текста: учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Н. А. Николина. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. С.66-67.4.Сорокин Ю. А. Текст, цельность, связность, эмотивность // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста.М., 1982.– С. 25. 

 

ДодатокРозмір
kozachenko.pdf489.9 KB