Оксана Корбут

Оксана Корбут

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В останні роки в усьому світі і в нашій країні велика увага приділяється питанням забезпечення доступності, якості та ефективності вищої освіти. Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій ізниження вартості дистанційних освітніх послуг роблять їх не тільки доступною, але і привабливою формою отримання вищої освіти для все більшої кількостілюдей. Дистанційне навчання дає можливість:

·                    здобуття якісної освіти в провідних вищих навчальних закладах країни у кращих викладачів;

·                    зниження вартості навчання, що важливо для студентів в ситуації різкого скорочення бюджетних місць у вищих навчальних закладах, і збільшення частки платного навчання (як очного, так і заочного). Насамперед це дуже актуально для іногородніх студентів, оскільки з'являється можливість пройти навчання за місцем проживання і без відриву від роботи, що мінімізує витрати на проживання і проїзд;

·                    реалізації ідеї безперервної освіти (від початкової професійної до післявузівської освіти, від курсів самоосвіти до курсів професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації);

·                    індивідуалізації навчання, коли кожному студенту надається можливість побудови особистого розкладу занять. Особливо це важливо для студентів, які суміщають навчання з роботою; осіб з обмеженими можливостями пересування; матерів, які мають малолітніх дітей. Індивідуалізація навчання сприяє формуванню діалогічних відносин викладача і студента, що підвищує якість освіти;

·                    організації консультацій з викладачем за допомогою сучасних електронних засобів зв'язку в будь-який зручний час;

·                    застосування електронного контролю знань, що підсилює об'єктивність і незалежність оцінок;

·                    створення єдиного освітнього середовища.

В контексті вищої освіти дистанційне навчання ефективніше використовувати не як самостійну форму навчання, а як частину змішаного навчання (blendedlearning). Багато студентів збираються поєднувати навчання в вищому навчальному закладі і роботу, а більшість непрацюючих хочуть під час навчання знайти роботу і також поєднувати навчання з роботою. Зайнятість не дозволяє студентам бути присутнімина всіх заняттях за розкладом, для них актуальна можливість дистанційного навчання. Отже,найбільш ефективною формою навчання для них є змішане навчання, заякоїзаняття проводяться як у традиційній очній формі, так і з використанням технологій дистанційного навчання. Переваги його в першу чергу полягають у поєднанні самостійного навчання з навчанням в аудиторії. Такаформареалізаціїнавчального процесу дозволить,по-перше,звестидомінімумупроблемупропускузанять,тому що пропущенітемистудентисамостійноможуть вивчити вдистанційномукурсітавиконативсінеобхідніпрактичнізавдання. По-друге,напочатковомуетапінавчаннядлястудентів характернийрізнийрівеньзнань,а змішаненавчаннядаєможливістьскорегуватипочатковийрівень знаньщедопочаткунавчальних занять.Наявністьдистанційної складовоїдопомагаєознайомитисязновимматеріаломдопочатку очнихзанять,попрактикуватисяіповторитиматеріалпіслязанять.По-третє,змішанаформавивченнядисципліниефективноорганізовуєсамостійнуроботустудентів. Гнучкасистемакомп’ютерного тестуваннясприяєсистематичномуконтролюзнаньстудентів,щозвільняєвикладачавідрутинноїроботизперевіркитестів.Нарешті,використаннязмішаноїформинавчанняпризводитьдопідвищенняінтересустудентів дозанять,відбуваєтьсяприроднеосвоєннясучаснихкомунікаційнихзасобівізасобіворганізаціїроботи,щосприяєрозвиткуінформаційно-комунікаційноїкомпетентностістудентів.Нетребапротиставляти дистанційне і традиційнеочне навчання. І той,і інший вид навчання мають ряд переваг і недоліків. Практика показує, що найбільший ефект досягається лише в поєднанні традиційного очного та дистанційного навчання. Співвідношення використання в рамках змішаної форми навчання очного та дистанційного навчання може відрізнятися і залежить від великої кількості чинників. До них відносяться:

·                    предметна область, в якій планується проведення навчання;

·                    передбачуваний вік слухачів;

·                    рівень підготовки слухачів;

·                    інфраструктура, яка може бути використана для проведення навчання;

·                    кваліфікація викладацького складу.

Форми реалізації очного навчання вже встановлені та перевірені століттями, а вибір оптимальної технологічної платформи для реалізації дистанційної освіти для багатьох викладачів залишається складним завданням. Традиційно в якості основних технологій дистанційного навчання використовуються:

·                    кейс-технології, коли студент отримує повний комплект навчальних матеріалів з кожної дисципліни (звичайні навчальні посібники, їх електронні версії на CD-ROM, аудіо-, відеокасетах, а також у вигляді мультимедійних комп'ютерних програм);

·                    мережеві технології, реалізовані через Інтернет, або регіональні телекомунікаційні мережі.

Система MOODLE може бути використана для створення освітніх ресурсів та організації навчального процесув рамках змішаного навчання. MOODLE має найширшийнабір можливостей для повноцінної реалізації процесу навчання в електронному середовищі, серед яких різні опції формування та подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю успішностістудентів, спілкування та організації студентського співтовариства. Основні переваги системи MOODLE полягають у наступному:

·                    відкритий вихідний код, можливість доопрацювання і внесення виправлень і доповнень;

·                    відповідність світовим стандартам;

·                    володіє простим і ефективним web-інтерфейсом;

·                    в курсі можливо використовувати навчальні матеріали у вигляді текстових файлів, зображень, презентацій, аудіо- та відеофайлів;

·                    у викладачає широкийспектрсистемиоцінювання;

·                    викладачу надаєтьсяповнаінформаціяпророботустудентів(активність,часізмістнавчальноїроботи,портфоліо).

Змішане навчання має багато переваг, алеварто зазначити,щовикористаннязмішаногонавчанняобмежуєтьсянизкоюпроблем:

·                    поганаоснащеністьслухачів(невсімаютьякіснийдоступдо Інтернетіперсональнийкомп'ютер);

·                    відсутністьефективногомеханізмувирішенняорганізаційнихтаінших проблемуправліннянавчанням;

·                    недостатнякваліфікаціявикладачіввгалузідистанційногонавчання;

·                    відсутністькоштівнарозробкуіпідтримкупрограмно-методичногозабезпеченнядистанційнихкурсів;

·                    відсутністьнеобхідногоматеріально-технічногооснащенняаудиторій;

·                    специфіканавчальнихдисциплін, більшчіткеплануванняпрограми і послідовностінавчання.

Сьогодні у всьому світіспостерігаєтьсятенденціястираннямежіміж традиційнимі дистанційнимнавчаннямнаосновівведеннясучаснихелектроннихон-лайн технологійв організацію навчальногопроцесу.Впровідних вищих навчальних закладах акцентробитьсянарозвитокелектронногоон-лайннавчання,щодозволяєстудентам поєднуватироботуінавчання.

Однак, слід зазначити, що більшістьнедоліківзмішаногонавчаннябезпосередньопов'язанізаспектамийогоорганізації,асамапособімодельїхпрактичнонемає.Побудоваосвітньогопроцесунаосновізмішаногонавчання єоптимальноюдляефективноїпередачізнань,сприяєпідвищеннюякостіпідготовкистудентів.Технологіяblendedlearningможебутиуспішно застосованавусіхформахнавчання:приочномунавчаннінасампередякформаорганізаціїсамостійноїроботистудентів;взаочномутавечірньомунавчанніякосновнатехнологіяреалізаціїосвітньогопроцесу.

Література:

1.                 ЗахароваИ. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. —192 с.

2.                 ПолатЕ.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ ПолатЕ.С., Бухаркина М.Ю. —М.: Издательский центр «Академия», 2007—368 с.

3.                 РобертИ.В. Современные информационные технологии в образовании:дидактическиепроблемы; перспективы использования. — М.: Школа-Пресс, 1994. —205 с.

4.                 Основы деятельноститьюторав системе дистанционного образования: специализированный учебный курс / С.А.Щенников, А.Г. Теслинов, Чернявский А.Г. и др. — 2-е изд., испр. М.: Дрофа, 2006. — 591с.

 

ДодатокРозмір
korbut.pdf262.13 KB