Костянтин Лісецький

Костянтин Лісецький

старший викладач,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

СИСТЕМА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: СТРУКТУРА ТА ПЕРЕВАГИ

Blended learning або змішане навчання – це освітній напрям, в рамках якого студенти мають змогу отримувати знання самостійно, і очно з викладачем. Такий підхід дає змогу контролювати час, місце, темп і шляхи вивчення матеріалу. Студент відвідує очні заняття в класі, але при цьому широко використовуються і Computer-Mediate Activities, тобто медіатором освітньої активності виступають комп’ютер, он-лайн режим, мобільні пристрої і спеціальні навчальні програми або платформи. Така система має ряд переваг:

·        при використанні системи змішаного навчання студент має змогу оволодіти основними новими знаннями самостійно, використовуючи електронні ресурси, а на аудиторних заняттях закріплювати вивчений матеріал;

·        змішана форма навчання допомагає урівноважити знання студентів в групі за рахунок самостійного вивчення матеріалів і виконання завдань, запропонованих до вивчення та опрацювання викладачем. Можливість для студентів з більш високим рівнем підготовки вивчати матеріал підвищеної складності. Таким чином реалізується принцип індивідуального підходу до студента;

·        Можливість враховувати індивідуальні особливості студентів по відношенню до сприйняття інформації (наприклад, якщо комусь із студентів потрібно більше часу на засвоєння нового матеріалу);

·        змішана форма навчання дозволяє вносити різноманіття при виборі форм організації навчального процесу (за допомогою електронних ресурсів);

·        змішане навчання також стимулює вироблення у студентів навиків самонавчання та пошуку інформацію. Це особливо може бути актуальним при реалізації групових проектів;

·        економія часу на заняттях за допомогою винесення окремих тем на самостійне навчання;

·        взаємний контроль за процесом навчання як з боку викладача, так і за допомогою самоконтролю з боку студента;

·        постійний доступ до необхідних навчальних матеріалів і, відповідно, можливість для студента постійно удосконалювати свої знання та повторювати вивчений матеріал;

·        підвищення якості комунікації між студентом і викладачем. Спілкування набуває форми наставництва і дозволяє викладачу координувати діяльність студента, а студенту отримувати рекомендації з покращення власних знань.

В своїй основі Blended Learning складається з трьох частин:

·        навчання за наявності особистого контакту студентів та викладача в формі звичайних традиційних аудиторних занять;

·        самостійна робота студентів, яка включає різні види діяльності без допомоги викладача;

·        онлайн навчання, яке передбачає виконання різних завдань в мережі, участь в онлайн олімпіадах та конференціях;

Існують також моделі змішаного навчання з різними акцентами, потребами і об’ємами витрат.

1.     Face-to-Face Driver(«Драйвер – очне навчання»). Ця модель передбачає вивчення більшої частини навчальної програми в режимі занять. Студент особисто вивчає основний об’єм навчального плану, по мірі необхідності вкраплюючи онлайн навчання як допоміжне. Ця модель, часто включає в себе класичну і лабораторну роботу на комп’ютерах.

2.     Rotation Model(«Ротаційна модель»). Відбувається ротація розкладу традиційного очного навчання в аудиторії і самостійного онлайн навчання в особистому режимі (наприклад через Інтернет по плану посилань, який складений викладачем, в blended програмі; на спеціальному сайті).

3.     Flex Model(«Гнучка модель»). Ця модель передбачає засвоєння більшої частини навчальної матеріалу в умовах онлайн навчання. Зазвичай використовується онлайн платформа, викладач підтримує студентів по мірі необхідності, час від часу працює з невеликими групами або з одним студентом. Викладач виступає в ролі координатора, який організовує консультації для відпрацювання тем складних для розуміння.

4.     Online lab(«Онлайн лабораторія»). Ця модель передбачає освоєння навчальних програм в умовах онлайн навчання на спеціальному сайті навчального закладу. Онлайн платформа використовується для передачі всього курсу на заняттях в аудиторії. Таке навчання відбувається під контролем викладача. Така програма може поєднуватися в рамках звичайного розкладу.

5.     Self-Blend Model(Модель «Змішай сам»). Ця модель дає можливість вибирати додаткові курси до основного навчання. Студент вирішує, які з курсів йому необхідно доповнювати віддаленими онлайн заняттями. В якості постачальника навчальних послуг можуть виступати різні навчальні заклади. Для ефективності даної моделі змішаного навчання необхідною умовою є висока ступінь мотивації студента до навчання;

6.     Online Driver Model(«Драйвер – онлайн навчання»). Ця модель передбачає можливість вивчення тих чи інших курсів для студентів, які мають необхідність в більшій гнучкості і в вільному часі. В основному ця модель передбачає навчання онлайн – через платформу і віддалений контакт з викладачем. Однак опційно або на вимогу можуть бути добавлені перевірочні очні заняття і зустрічі з викладачем.

Слід відмітити, що перераховані моделі нечасто використовуються в чистому вигляді, як правило, це залежить від ситуації і умов навчання, від цільової групи, рівня знань і цілей. Тому кожна з моделей передбачає розробку деякого прикладного сценарію розподілу ролей, функціоналу, дидактичних цілей і ресурсів.

Існує традиційно такі чотири сценарії:

·        поєднання моделей “Face-to-Face” та “Rotation”. Наприклад, у студентів передбачено 2 заняття на тиждень, одне з яких проходить в аудиторії з викладачем, інше заняття проходить дистанційно в навчальному електронному середовищі

·        поєднання моделей “Face-to-Face” та “Flex” можливо використовувати при регулярних заняттях 2-3 рази на тиждень, з рекомендованим часом в мережі не менше 20%;

·        модель “Online driver” можна використовувати, коли курс навчання розрахований на 1 рік навчання, студенти зустрічаються з викладачем раз на місяць, а решту часу працюють в навчальному електронному середовищі;

·        модель “Face-to-Face” використовують при інтенсивному навчанні.

Впровадження онлайн навчання пов’язано з розвитком і широким впровадженням комунікативних технологій. Хоча ситуація у сфері вищої освіти змінюється, все ще існує багато питань до того, як краще використовувати технології для досягнення цілей навчання з точки зору включення студентів до процесу критичного мислення і дискурсу.

Література:

1.     Designing the Online Course Structure. Institute for teaching and Learning Excellence [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://itle.okstate.edu/fd/online_teaching/coursestructure.html

2.     Elaine Allen and Jeff Seaman. Changing Course: Ten years of Tracking Online Education in the United States [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/changingcourse.pdf

3.     Краснова Т.И. Смешанное обучение как новая форма организации языкового образования в неязыковом вузе. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/smeshannoe-obuchenie-kak-novaya-forma-organizatsii-yazykovogo-obrazovaniya-v-neyazykovom-vuze

ДодатокРозмір
liseckiy.pdf260.98 KB