Олеся Лубянова

Олеся Лубянова

Національний технічнийуніверситет України«КПІ»

 

МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Вивчення та аналіз різних напрямків у методиці навчання професійно орієнтованого писемного мовлення за останні три десятиріччя показує, що серед них сформувалося три підходи: 1) текстовий; 2) процесуальний; 3) жанровий. Зарубіжні дослідники TribbleCh.,Dudley-EvansT.,RichardsJ.C.,RobinsonP.описують ці підходи як “орієнтовані на форму, на адресанта, на адресата”. Найбільш розповсюдженим є підхід, орієнтований на форму – “текстовий” підхід (“text-based approach/ product-focused approach”). Його головною метою є вивчення студентами зразків професійно орієнтованих текстів, написання текстів за цими зразками і виправлення помилок викладачем. Письмова діяльність у цьому підході спрямована на кінцевий продукт – модель тексту. До наукових досліджень, спрямованих на текстовий підхід, можна віднести роботи таких авторів: Абрамова А.А., Демиденко Г.Ф., Долгіна О.А., Еналієва Т.М., Захаренкова М.Н., Колкер Я.М., Костева Н.Н., Похмєлкина Р.И., Росіна Н.В., Скуратівська Г.С., Ященко К.П. та ін. [4, с. 40]. Визначаючи текст як основну одиницю навчання писемного спілкування, ми цілком поділяємо точку зору вчених, які наголошують на двоїстій природі тексту, оскільки, виступаючи продуктом, результатом мовленнєвої діяльності він одночасно є аналогом самого процесу мовленнєвої діяльності в тому сенсі, що в тексті  відображається послідовність протікання акту комунікації [3, с. 56].

Текст як продукт мовленнєвої діяльності матеріалізується у вигляді узгодженої системи мовного, мовленнєвого і лінгвокраїнознавчого матеріалу, в той час, як процес його породження відбувається завдяки функціонуванню компетенції у письмі. Для адекватного опису тексту необхідно виявити ту функцію, яку виконує текст у межах мовленнєвої діяльності як її складник [2, с. 10]. Функція наукового тексту в комунікативно-прагматичному плані полягає в тому, щоб передати знання про денотат тексту і впливати на студента інтелектуально, тобто надати цим знанням певну форму і організацію, залучити їх у певну стійку систему зв’язків, в якій протікає психологічне й інтелектуальне життя людини. Що стосується професійно орієнтованих текстів, то в їх основі лежать вже відомі з попереднього досвіду студента моделі ситуацій, репертуар яких розширюється по мірі розширення досвіду читання [1, с. 329].

У жанровому підході професійно орієнтоване писемне мовлення розглядається як соціальна діяльність, у якій письмові тексти створюються для вирішення позамовних завдань. Об’єктом уваги жанрового підходу є способи інтеграції адресанта і тексту з читачем. Типова послідовність роботи з навчання писемного мовлення за жанровим підходом: 1) загальний аналіз ситуації спілкування, у якій створюється текст обраного жанру; 2) читання тексту-зразка обраного жанру та аналіз його змісту; 3) аналіз мовних і позамовних особливостей тексту; 4) опрацювання окремих елементів тексту; 5) створення власного тексту в ситуації, аналогічній до аналізованої [3, с. 65].

Написання тексту відповідно до процесуального підходу включає такі етапи: 1) підготовка до написання: вибір теми, колективне продукування ідей; 2) написання першого варіанта тексту (індивідуальне або групове); 3) самоаналіз або взаємоаналіз написаного із залученням  пам’яток  для самоконтролю та  допомоги викладача; 4) індивідуальне  або групове вдосконалення написаного; 5) презентація створеного тексту, кількісна та якісна оцінка викладачем. Як неодноразово зазначали практики і теоретики, однією з ключових переваг розглянутого підходу є надання студентам можливості самовираження, запровадження партнерських стосунків між викладачем і студентами.

Сучасні методисти схиляються до думки про необхідність застосування інтегративного підходу, який поєднує у собі надбання усіх перерахованих підходів і, таким чином, дозволяє навчати студентів максимально ефективної писемної комунікації на основі їх власного життєвого досвіду. Послідовність роботи з навчання професійно орієнтованого писемного мовлення за інтегративним підходом: 1) аналіз ситуації спілкування та досвіду спілкування  студентів у подібних ситуаціях іноземною мовою; 2) читання тексту-зразка обраного жанру та аналіз його змісту; 3) аналіз мовних і позамовних особливостей тексту; 4) ретельне опрацювання окремих елементів тексту; 5) підготовка до створення власного тексту в ситуації, аналогічній до аналізованої; 6) написання першого варіанта тексту (індивідуальне або групове); 7) самоаналіз або взаємоаналіз написаного; 8) індивідуальна робота над лексичними, граматичними та орфографічними помилками на рівні окремих речень; 9) індивідуальне або групове вдосконалення написаного тексту; 10) презентація створеного тексту для групи, вибір найкращої роботи, кількісна і якісна оцінка викладачем.

 

Література:

1. Корж Т. М. Інтеграційно-матрична модель навчання анотування професійно орієнтованих текстів / Т. М. Корж // «Педагогічні науки»: зб. наук. праць. –   Херсон,  2006. – Вип. 32. – С. 328-332.

2. Куликов С. В. Структура мысли как предмета речевой деятельности при порождении и восприятии текста / С. В. Куликов // Психологические механизмы порождения и восприятия текста: сб. науч. трудов. – М., 1985. – Вып. 243. –  С. 9-19.

3. Москалец Л. Е. Аннотирование и реферирование научно-технических статей на английском языке / Л.Е. Москалец // Учеб.-справ. пособие. – Новочеркасск: НГТУ, 1998. – 92 с.

4.Устименко О.М. Підготовка зовнішньоторговельної документації англійською мовою / О.М. Устименко // Навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 160 с.

ДодатокРозмір
lubyanova_.pdf234.34 KB