Валентина Лук'яненко

Валентина Лук'яненко

доцент, кандидат психологічних наук,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

МЕТОД КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

На сучасному етапі інтеграції України до європейського та світового співтовариства зростає потреба нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до встановлення професійних контактів та ділового співробітництва з іноземними партнерами. Саме тому викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах покликане забезпечити формування у студентів професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності на рівні, достатньому для ефективного професійного спілкування та з урахуванням  сучасних тенденцій розвитку освіти.

Метоюстатті є теоретичне дослідження та практичне обгрунтування доцільності використання методу комунікативних завданьна заняттях з англійської мови професійного спрямування

Протягом останніх десятиріч сформувалася тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу з метою наближення до реального процесу спілкування (Л.В.Біркун, М.М.Вятютнєв, П.Б.Гурвич, І.О.Зимня, Г.О.Китайгородська, Є.І.Пассов, В.Л.Скалкін, Е.П.Шубін, M.Breen, J.Newton, D.Nunan, J.Richards, J.Willisта ін.).

Формування комунікативної компетентності є першочерговою метою вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі.Застосування комунікативного підходу сприяє формуванню у студентів професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих компетентностей в усіх видах мовленнєвої діяльності, а також формування лінгвосоціокультурної компетентності на вищезазначеному рівні. У навчальному процесі використовуються різні методи та прийоми опанування уміннями, необхідними для набуття комунікативної компетентності у сфері професійного спілкування іноземною мовою.

Метод комунікативних завдань (task-based teaching) — це новітня ефективна методика, заснована на засадах комунікативного підходу. У західній лінгводидактиці всебічно досліджено особливості застосування цього методу у роботах C.Candling, R.Ellis, J.Newton, D.Nunan, J.Willis та ін. Особливістю даного методу є організація спілкування, спрямованого на вирішення практичних задач, з якими студенти зустрічаються в реальному житті. Даний метод передбачає функціональний підхід до підбору лексичного та граматичного матеріалу, а також його постійне повторення, закріплення і актуалізацію у ситуативних діалогах. Студенти виконують мовні і немовні дії, вступають у контакт один з одним, з групою студентів або з викладачем, намагаючись знайти правильні шляхи вирішення поставленої комунікативної задачі. Таким чином, за допомогою широкого спектру навчальних завдань, відбувається розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності. Цей підхід вимагає відкритої атмосфери співпраці й активної участі студентів на занятті. Ретельне планування, чітка структура заняття, креативність викладача, активність і зацікавленість студентів гарантує успішність виконання проблемного завдання.

Структура заняття в рамках зазначеного методу передбачає три етапи [1].Перший, підготовчий, етап (pre-task) містить різноманітні вправи, які студенти виконують перед вирішенням проблемного завдання. Викладач представляє тему та мету заняття, розгорнутий план, передбачувані результати роботи, а також знайомить студентів з новими лексичними та граматичними одиницями, текстами. Для досягнення цієї мети доречно використовувати метод мозкового штурму (brainstorming) або створити інтелект-карту (mindmap).  Пропонуютьсятакі вправи на ознайомлення з новою лексикою на підготовчому етапі: прогнозування (складання списку термінів, пов'язаних із запропонованим завданням); виконання вправ на зіставлення (слово-переклад, слово-визначення) з можливістю використання словників.

На цьому етапі, з метою ознайомлення студентів з моделлю виконання завдання, можна запропонувати студентам відповісти на запитання, прочитати короткий текст, прослухати аудіозапис, подивитися відео з демонстрацією виконання подібного завдання.

Другийетап – цикл виконання завдання (taskcycle) містить такі види діяльності: робота над завданням (task), підготовка повідомлення про результати роботи (planning),  доповідь про виконання завдання (report).

Студенти виконують завдання в парах або групах, використовуючи граматичні та лексичні одиниці з попереднього етапу. Роль викладача – спостереження та заохочення. Після виконання завдання студенти готують короткий письмовий або усний звіт щодо процесу та результатів вирішення проблеми. Спочатку вони проговорюють текст доповіді у парах/групах, а тотім представляють звіт аудиторії. На етапі підготовки доповіді викладач спостерігає, консультує студентів щодо правильності вживання лексичних та граматичних одиниць, структури повідомлення, а під час презентації він надає коментаріта дає об'єктивну оцінку.

На заняттях з англійської мови професійного спрямування можна використовувати такі види комунікативних завдань:складання списку, ранжування, порівняння або зіставлення понять, вирішення задач професійного характеру (надання поради, складання інструкцій, визначення переваг/недоліків певного об’єкту або процесу,тощо), обговорення власного досвіду у професійній сфері, творчі завдання (презентації у малих групах).

Третійетап націлений на підбиття підсумків виконання завдання та роботу над помилками (post-task). Під час виконання завдання викладач лише спостерігає за діяльністю студентів у групах та занотовує їх помилки. На цьому етапі відбувається обговорення помилок. Цей етап містить такі види діяльності: аналіз використаних (або невикористаних) лексико-граматичних одиниць (analysis) та вправи на їх закріплення  (practice). Таким чином, дібрані вправи повністю відповідають потребам студентів.

У таблиці 1 наведено приклад комунікативного завдання такого типу. Тема заняття: “Похибка вимірювання” (кредитний модуль “Англійська мова професійного спрямування”), час — 90 хв., форма роботи — у групах по 3-4 студенти.

Таблиця 1

Етап

Процедура

Роль викладача

Підготовчий

Прочитати і обговорити текст “Похибка вимірювання”, відповісти на запитання, прослухати аудіозапис, виконати вправу на зіставлення (термін-визначення), вправа на ранжування етапів визначення похибки вимірювання

 

Пояснює значення нових термінів, з допомогою запитань визначає, чи розуміють студенти тему; формулює завдання

Виконання завдання

Пропонується уявити себе членами міжнародної експеримнтальної групи з метрології. Необхідно написати рекомендації щодо способів зниження похибки вимірювання

Спостерігає за діяльністю кожної підгрупи, відповідає на запитання студентів

Під час презентацій виконує роль ведучого; занотовує зауваження

Підведення підсумків

Кожна група зачитує свої рекомендації. Студенти доповідають, яким чином виконували завдання, який етап викликав труднощі

Проводить обговорення типових помилок (лексико/граматичних, стилістичних, фонетичних), надає рекомендації, пропонує вправи на закріплення вивченого матеріалу

 

Особливістю використання даного методу у технічному ВНЗ є організація спілкування, наближеного до реальних професійних ситуацій. У процесі спілкування студенти вирішують практичні завдання, з якими вони можуть зустрітися в реальному житті. Таким чином, іноземна мова виступає засобом досягнення поставленої мети. У межах програми з іноземної мови професійного спрямування метод комунікативних завдань найбільш доцільно використовувати на етапі закріплення та актуалізації лексико-граматичного матеріалу.

Таким чином, метод комунікативних завдань передбачає індивідуальний підхід до кожного студента, сприяє становленню соціально-комунікативної компетентності. Використання означеного методу дозволяє створити сприятливу психологічну атмосферу, розвиває пізнавальні інтереси, формує здатність адекватно оцінювати власні здібності у діяльності та соціальній взаємодії, досягати поставленої мети, стимулює мовленнєві, когнітивні та творчі здібності студентів.

Література:

  1. Nunan D. Task-based language teaching / David Nunan. – UK, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 218 p.

 

ДодатокРозмір
lukyanenko.pdf336.89 KB