Інна Мелешко

Інна Мелешко

Національний технічний університет України «КПІ», Україна

 

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ   ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЕКЗАМЕНУ

У сучасних умовах викладання іноземної мови важливим питанням є підготовка студентів до складання екзамену, який студенти технічних спеціальностей складають, як правило,  у кінці другого курсу. Метою екзамену є перевірка вміння студентів застосовувати набуті знання та засвідчити їх реальний рівень оволодіння іноземною мовою. Студенту дуже важливо зорієнтуватися, що саме вимагається при складанні екзамену, в якому форматі він буде проведений. Для викладача важливим є питання підготовки студентів до успішного складання екзамену. Не менш важливим є питання регулювання процедури проведення самого екзамену, основні принципи створення екзаменаційних завдань та критерії оцінювання цих завдань.

Кожен вищий навчальний заклад і, відповідно, факультет має свої вимоги до формату проведення екзамену відповідно до чинних навчальних програм. Завдання викладача полягає у тому, щоб підготувати студентів до складання екзамену, а саме удосконалити вміння працювати з екзаменаційними завданнями, не зважаючи на формат екзамену та маючи невелику кількість практичних годин. Слід зазначити, щоекзаменаційні завдання повинні відображати зміст усіх тематичних блоків чинних навчальних програм з іноземної мови професійного спрямування. 

Під час підготовки до екзамену та виконання екзаменаційних завдань викладач допомагає студентам систематизувати вивчений матеріал і визначити, на що потрібно звернути особливу увагу.Викладачі іноземної мови постійно шукають нові та удосконалюють уже існуючі методики організації та підбору тренувальних вправ, пропонуючи студентам цікаві та продуктивні завдання, які б забезпечили якісну підготовку до складання екзамену. Викладачу слід  зорієнтувати та звернути увагу студентів на те, що є корисним для розвитку вмінь та формування мовленнєвої та мовної компетенції, необхідних для рівня володіння іноземною мовою, який є визначеним чинною навчальною програмою з іноземної мови.

Об’єктами екзамену з іноземної мовиє компетентності в аудіюванні, читанні, письмі та говорінні, граматична та лексична компетентності.Слід звернути увагу на те, що на практичних заняттях викладачорганізовує процес підготовки студентів до тестів з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.Необхідно зазначити, що процес підготовки до складання екзамену відбувається успішно лише за умови поєднання усіх видів мовленнєвої діяльності на практичних заняттях та під час самостійної роботи студентів.

Готуючи студентів до екзаменаційного завдання з читання, яке спрямоване на оцінювання вміння розуміти автентичні загальнотехнічні тексти зі спеціальності, викладач навчає виділяти головну думку та розуміти текст в деталях, виділяти специфічну та потрібну інформацію, робити висновки.

На нашу думку, найбільш складним завданням для викладача при підготовці до складання екзамену з іноземної мови є опанування навичками усного мовлення, оскільки студент повинен не лише вміти будувати граматично правильні речення іноземною мовою та виражати їх, алеважливого значення набувають вміння та здатність швидко реагувати в процесі реального спілкування.

Існують певні особливості організації та підготовки студентів технічних спеціальностей у процесі оволодіння навичками усного мовлення, що  потребують особливої уваги з боку викладача. Складним завданням для студентів немовних спеціальностей, яке з’являється у процесі підготовки усного мовлення, є тренування використання у мовленні різноманітних лексичних одиниць та граматичних конструкцій, оскільки рівень володіння мовою у групах на технічних факультетах, зазвичай, різний,що потребує пошуку шляхів практичного залучення студентів до спілкування іноземною мовою. Викладачу слід правильно організувати навчальний процес таким чином, щоб всі студенти безпосередньо брали участь в усіх запропонованих видах діяльності з усного мовлення. Кожен вид діяльності вимагає від викладача неабияких здібностей правильної організації роботи з текстами, їх лексичним та граматичним наповненням; перевірки розуміння тематичних текстів; обговорення та відтворення тем відібраних за програмою на екзамен. Для отримання ефективного результату студенти, перш за все, повинні отримувати чіткі та зрозумілі інструкції від викладача на практичних заняттях з іноземної мови.

Формуючи навички письма іноземною мовою, викладач поєднує теоретичну базу лексико-граматичних та орфографічних знань з розвитком творчо-практичних вмінь. В результаті такого поєднання студент навчається створювати власні письмові повідомлення, інтегруючи повсякденні та професійні потреби у творчий процес створення писемного повідомлення.Правильне тренування та практична підготовка дозволить студентамсформувати та поповнити лексичний запас, постійно вдосконалюючи навички письма,необхідні для написання текстів різної складності. Для цього викладач створює реальні ситуації усного мовлення, що дають можливість студентам розвивати вміння письмового спілкування іноземною мовою, а отже, як результат, розвивається творча складова та уява завдяки написанню різножанрових текстів різної складності. Поступово викладач навчає не лише використовувати лексико-граматичні знання, але одночасно навчає логічному викладу та розкриттю теми письмових робіт, де у центрі уваги залишаються структурна та смислова цілісність написаного твору.

Необхідно зазначити, що існують певні особливості організації тренувальних вправ з лексики та граматики. Викладач визначає ті граматичні теми, на які слід звернути найбільше уваги, враховуючи лексичне наповнення відповідно до тем, визначених навчальною програмою. Кожна тренувальна вправа потребує особливої уваги та підготовки від викладача, саме тренувальні екзаменаційні завдання повинні бути спрямовані на визначення лексичної та граматичної компетентності, одночасно оцінювати рівень засвоєння фахових лексичних одиниць та рівень сформованості граматичних навичок. Підібраний лексичний та граматичний матеріалповинен допомогти студентам розпізнавати та розуміти різні граматичні явища, терміни загальнотехнічної та спеціалізованої тематики. Основний акцент у цих завданнях викладачу слід зробити на тренування студентів правильно вживати частини мови, сталі вирази, словосполучення, загальнотехнічну та спеціалізовану лексику. Граматична компетенція перевіряється за допомогою тестових питань, які включають в себе обсяг граматики університетської програми.

Під час складання екзамену студенти повинні продемонструвати навички розуміння фахового аудіотексту. Екзаменаційне завдання на визначення компетентності в аудіюванні дозволяє оцінити здатність студентів розуміти усне мовлення іноземною мовою, а саме правильності констатації фактів і навички сприйняття інформації на слух. Викладач іноземної мови володіє достатньою кількістю ефективних методик та стратегій для підготовки студентів до аудіювання. Вивчаючи особливості організації та впровадження цих стратегій, викладач обирає саме ті, які допоможуть зробити цей процес різноманітним та забезпечити його продуктивність.

Правильна підготовка та практичне тренування дозволить студентам технічних спеціальностей не лише закріпити усі набуті знання, але й якісно підготуватись  до складання екзамену з іноземної мови.

Література:

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н. Д. Гальскова. –  М.: Арти-Глосса, 2000. – 186 с.

2. Тарасова О.Б. АВС-тестування: Англійська Мова. Навчальний посібник / О.Б. Тарасова. – К. : Видавництво СПД «Бутко М.В.», 2009. – 34 с.

3. Thornbury S.How to Teach Speaking / S. Thornbury. –  E.: Pearson, 2005. – 163 pp.

4.Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 

ДодатокРозмір
meleshko.pdf272.59 KB