О.І. Назаренко

О.І. Назаренко

викладач

Національний технічний університет України «КПІ»

ЕКЗАМЕН ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ   

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ

Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освітивимагають гнучкості та динамічності в організації навчання іноземної мови професійного вжитку. Виникає необхідність пошуку шляхів оптимізації рівня мовної та мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців. Програма англійської мови  для професійного спілкування (АМПС) розрахована не тільки на організацію змісту навчання, спрямованого на розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності, але й пропонує рекомендації, що базуються на ЗЄР (2001р.) щодо контролю й оцінювання результатів навчання на різних рівнях, і допомагає визначити об’єкти і форми контролю.

Упродовж усього курсу навчання АМПС результати оцінювання мають репрезентувати інформацію про рівень сформованості складових іншомовної професійної комунікативної компетентності: 1) мовленнєвих компетентностей (аудіювання, говоріння, читання, письмо, переклад/медіація); 2) лінгвістичних компетентностей (лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної та орфоепічної компетентностей); а також 3) соціокультурної компетентності (ефективність реалізації міжкультурного спілкування, здатність демонструвати відповідну поведінку в різних культурних і професійних ситуаціях).

З одного боку, система контролю забезпечує отримання інформації про результати оволодіння студентами англійською мовою у відповідності до визначених навчальних цілей та рівнів володіння мовою (РВМ), ознайомлення студентів з формами, типами й критеріями оцінювання, а також методами самооцінювання. З другого – дає можливість викладачеві проаналізувати ефективність навчання, що дозволяє вчасно вносити зміни у програму, а також допомогти студентам підвищити мотивацію вивчення мови та внесення відповідних коректив у їхню навчальну діяльність.

Оцінювання досягнень єпостійний процес накопичення, інтерпретації й узагальнення інформації про досягнення студентів у навчанні.

Впровадження системиконтролю й оцінювання навчальних досягнень  є важливою умовою зростаннямотивації студентів до навчання, систематизує навчальну діяльність, забезпечує своєчасне коригування навчального процесу.

Підсумкове оцінювання  застосовують на завершальному етапі певного періоду навчання, мета якого оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу і виставити бали. Підсумкове оцінювання застосовується для перевірки РВМ по завершенню вивчення дисципліни «Іноземна мова», забезпечує інформативність щодо досягнення студентами результатів навчання, визначених програмою для певного РВМ.

Засобами контролю є спеціально підготовлені тестові завдання, які містять інструкції щодо їх розв’язання та мовного і мовленнєвого матеріалу, що вивчали студенти впродовж певного періоду.Підхід до добору навчальних тестових матеріалів має бути комплексним, системним,  формуватися на засадах їх методологічного значення, актуальності з погляду на сучасні вимоги.

Тексти для контролю компетентностей у аудіюванні та читанні, матеріал вправ на перевірку лінгвістичної компетентності й завдання з оцінювання компетентностей у говорінні та письмі чи перекладі повинні відповідати змісту дисципліни, охоплювати тематику кредитних модулів, узгоджуватись з програмами фахових дисциплін, бути побудованими на загальній і загальнотехнічній лексиці зі спеціальності. Якість тестового матеріалу визначається насамперед його придатністю, що в свою чергу включає такі характеристики: 1) надійність (точність оцінювальної функції); 2) валідність (ступінь відповідності своєму призначенню); 3) диференційна здатність (розрізняти достатній та недостатній рівень володіння певною компетентністю); 4) автентичність (відповідність завдання реальній навчальній або професійній ситуації); 5) інтерактивність (здатність студента взаємодіяти із тестовим завданням, враховуючи його можливості, рівень підготовки, здатність виконати його за певний проміжок часу); 6) практичність  (наявність необхідних ресурсів для планування, розробки, використання тестового матеріалу та перевірки відповідей і визначення результатів); 7)економічність (витрати часу, зусиль і коштів на підготовку).

Підсумкове оцінювання студентівз дисципліни «Іноземна мова»проводиться у формі екзамену, основним завданням якого є перевірка рівня засвоєння матеріалу та навчальних досягнень студентів.

Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова» у вищих навчальних закладах України є формування у студентів здатності користуватися іноземною мовою в обсязі, необхідному для іншомовного ситуативного спілкування з метою одержання інформації. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загальнотехнічного характеру, включаючи навички перекладу загальнотехнічних текстів, реферування та анотування загальнотехнічних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом з метою забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом реалізації в процесі навчання чотирьох взаємопов’язаних цілей навчання: практичної, освітньої, розвивальної та виховної.

Екзамен–форма підсумкового контролю знань студентів, яку здійснюють з метою перевіркирозуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з дисципліни, результатів навчання у вигляді певних компетентностей, здатності творчо їх використовувати, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.

Екзамен є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу вивчення дисципліни.

Так, наприклад, основна ціль екзамену з англійської мови на IIкурсі в інституті телекомунікаційних систем (ІТС) – здійснення організованого контролю результатів навчальної діяльності, що має за мету визначити рівень досягнень студентів відповідно до вимог чинної навчальної програми. Він має визначити рівень сформованості складових іншомовної комунікативної компетентності: мовних та мовленнєвих компетентностей, рівень засвоєння системних знань зі спеціальності англійською мовою, словникового запасу з урахуванням специфіки професійної лексики з телекомунікаційної тематики, а також рівень соціокультурної компетентності, тобто ефективність реалізації міжкультурного спілкування, здатність демонструвати відповідну поведінку в різних культурних і професійних ситуаціях.

Цілі екзамену зумовлюють і його функції. Реалізація функціїконтролю та оцінювання рівня знань припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, мовного та мовленнєвого матеріалу, а також вміння їх використовувати в практичній діяльності.

Об’єктами екзамену є аудіювання, читання, письмо та говоріння, що є видами іншомовної мовленнєвої діяльності, а також використання мови (лексика та граматика).

Метою контролю аудіювання є перевірка вмінь студентів щодо розуміння основної ідеї аудіотексту та       розпізнавання відповідної інформації, визначаючи вірне або невірне твердження.

У процесі проведення контролю з читання перевіряється уміння студентів розуміти загальну інформацію автентичноготекста та розпізнатидетальну інформацію, визначаючи вірне або невірне твердження.

Завдання з письма перевіряє уміння студентів описувати технічні характеристики пристрою, що застосовується в телекомунікаційній сфері, його практичне застосування, значення для суспільства, переваги й недоліки, а також надати свою оцінку й ставлення до його застосування.

У процесі тестування лексико-граматичних знань і навичок (тест на використання мови) перевіряються знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій і понять, а також для розуміння та продукування широкого кола текстів у професійній сфері,мовних форм, властивих офіційним і розмовним регістрам професійного мовлення та широкому діапазону словникового запасу (зокрема, термінології), що є необхідним у сфері дисципліни, що вивчається.

Метою контролю компетентності вговорінні(монологічне й діалогічне мовлення) є перевірка умінь продукувати чіткий, детальний монолог за темою завдання, пов’язаного з навчанням і спеціальністю, використовуючи оціночні судження, та вести діалог, реагуючи на основні ідеї з запропонованої теми, розпізнаючи суттєво важливу інформацію й адаптуючи поведінку до ситуації.

Екзаменаційні матеріали– сукупність екзаменаційних завдань, теоретичного та практичного матеріалу, нормативних документів, що формують і визначають рівень здобутих студентом знань та вмінь.

Складові екзамену:

-диференційований підхід до оцінювання успішності студента шляхом інтеграції теоретичних знань і практичних умінь;

-питання, орієнтовані на реальні ситуації, що можуть відбутися, і такі, що формують компетентності фахівців телекомунікаційного напряму підготовки.

 Зміст екзаменаційних завдань визначається відповідно до чинних документів: навчальної програми з іноземної мови та робочої навчальної програми з іноземної мови длястудентів ІІ курсунапряму підготовки 6.050903 телекомунікації.

 Зміст розробленона основі автентичногоматеріалу та зразках мовлення, відповідає сферам і тематиці,та забезпечує перевірку всіх знань і умінь відповідного рівня, що передбачені програмою, тобто відповідає вимогам змістовної і функціональної валідності. Кількість варіантів контрольних завдань для письмового контролю визначена, виходячи з умови забезпечення самостійності виконання завдань кожним студентом.Кількість екзаменаційних білетів для усного екзамену перевищує кількість студентів у навчальній групі.

Екзаменаційні  завдання для письмового контролювключають:

-       завдання для визначення рівня сформованості компетентності в аудіюванні;

-       завдання для визначення рівня сформованості компетентності у читанні;

-       завдання для визначення рівня сформованості компетентності у письмі;

-       завдання з використання мови (контроль лексичної та граматичної компетентностей) передбачає визначення рівня сформованості лексичних та граматичних знань та навичок.

Екзаменаційні  завдання для усного контролю спрямовані на ситуативне спілкування для визначення рівня сформованості компетентності в говорінні (монологічне та діалогічне мовлення).

Виховна функція екзамену полягає у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої переконання, пов’язані з фахом, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання й уміння.

Екзамендозволяє з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання дисципліни, а також самостійної роботи студентів.

Література:

1.Мелешко І.В. Іноземна мова: Методичні вказівки для самостійної підготовки до екзаменів студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» зварювального факультету (електронне видання) / І.В. Мелешко, О.В. Овадюк, Т.П. Голуб.  – К: НТУУ «КПІ», 2014. – 90 c.

2. Методиканавчання іноземних мов і культур: теорія і практика / за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – С. 90-95, С. 158-162.

3. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є.Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок та інш. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

 

 

ДодатокРозмір
nazarenko_o.i..pdf266.25 KB