Дмитро Приходько

Дмитро Приходько

викладач

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ОЦІНКИ

На сьогоднішній день існує величезна кількість понять та визначень, завданням яких є якомога точніше охарактеризувати процес навчання іноземної мови та її вивчення. Проте, беззаперечною та спільною точкою зору серед  науковців є така, що цей процес є складним та комплексним. Процес навчання іноземної мови зазвичай охоплює 3 основні етапи (елементи):

1)  ознайомлення з новим матеріалом та його пояснення;

2)  закріплення матеріалу на практиці;

3)  перевірка отриманих знань.

Невід’ємною складовою кожного навчального процесу та його елементів повинна бути якість. Якість вищої професійної освіти перебуває в центрі уваги ініціаторів та учасників Болонського процесу, головне завдання якого полягає у збереженні та підвищенні рівня цієї якості [3]. Питаннями щодо визначення якості навчального процесу та його оцінки займались такі науковці як О.М. Римська (мотивація викладачів ВНЗ в системі менеджменту якості освіти), В.О. Олексієнко (організація навчального процесу та його якість у недержавних вузах), Добряк В.С., Мазорчук М.С., Бакуменко Н.С. (оцінка якості вищої освіти в Україні) та інші.

Навчальний процес– це основний вид діяльності освітнього закладу, що спрямований на виховання і розвиток особистості за допомогою організаційних форм навчання [1]. Він є складовою частиною цілісного педагогічного процесу і включає в себе:

a)  навчальну та методичну роботу;

b)  наукову роботу студентів;

c)   створення, розвиток і вдосконалення інформаційної та матеріально-технічної бази тощо.

Саме навчальний процес безпосередньо впливає на рівень підготовки випускника вузу, як майбутнього фахівця. Отже, для того, щоб вищий навчальний заклад міг забезпечити високу якість підготовки фахівців, зокрема фахівців з іноземної мови, у ньому необхідно досягти та завжди дотримуватись відповідного рівня якості організації навчального процесу.

Якістьпроцесу викладанняіноземної мови та її вивчення в основномузалежить від суб’єктів навчального процесу – викладача та студентів. Контроль якості роботи викладача та її оцінка є складним і важливим заданням в загальній проблемі управління якістю навчання.

Головним завданням проведення оцінки якості навчального процесу є поліпшення якості роботи конкретного викладача, а також  досягнення більш широких цілей – поліпшення якості навчальних програм та досягнення належного рівня якості роботи вищого навчального закладу. Важливим фактором у забезпеченні високою якістю процесу викладання іноземної має бути реалізація системи управління якістю у вищому навчальному закладі, принципами якої є реалізація, підтримка та забезпечення зворотного зв'язку між студентами та викладачами, залученість та мотивація кожного працівника навчального закладу [3].

У вищих навчальних закладах України, зокрема «КПІ», якість роботи викладача оцінюється за наступними критеріями:

1)рейтингомвикладача;

2)  результатами взаємовідвідування відкритих занять колегами;

3)  аналізомнауково-дослідної роботи викладача.

Таким чином, оцінка професійної діяльності викладача дається тільки всередині навчального закладу, а зовнішня оцінка (наприклад, колег з інших вузів) відсутня.

Отже, розробка і введення в кожному вузі системи оцінки праці викладачів є надзвичайно важливою та повинна сприяти підвищенню якості надання освітніх послуг, поліпшенню методів управління, адже якість освіти майбутнього фахівця в першу чергу залежить від якості роботи кожного викладача.

Література:

1.  Алексеенко В.А. Организация учебного процесса и его качество в негосударственных вузах [Електронний ресурс] /Алексеенко В.А. Режим доступу:http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Alekseenko/13.pdf

2.  Добряк В.С. Оценка качества высшего образования в Украине [Електронний ресурс] / Добряк В.С., Мазорчук М.С., Бакуменко Н.С. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/yakict_2013_4_15.pdf

3.  Римская О.Н. Мотивация преподавателей вузов в системе менеджмента качества образования [Електронний ресурс] /Римская О.Н. - Режим доступу:http://umj.ru/index.php/files/download/618/

ДодатокРозмір
prihodko_d.pdf242.31 KB