О. В. Цепкало

О. В. Цепкало

ст. викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ

У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ КУРСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

 

          Процеси глобалізації та євроінтеграції України, перетворення у соціально-політичному, економічному і духовному житті, проникнення сучасних інформаційних технологій у всі сфери життя зумовлюють масштабні трансформації у вітчизняному освітньому просторі. Ці процеси супроводжуються суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з коригуванням змісту технологій навчання, які повинні відповідати сучасному технічному прогресу.

Відомо, що засоби навчання виступають важливим невід’ємним компонентом навчального процесу з іноземної мови у вищих навчальних закладах. Розглянемо основні вимоги до засобів навчання, які висуваються методикою викладання іноземних мов. Так, засоби навчання повинні: а) виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну функцію – бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію діяльності викладача і діяльності студента у навчальному процесі з іноземної мови; б) бути зорієнтованими на цілі навчання; в) бути інструментами реалізації методів та прийомів, що задіяні у навчальному процесі; г) відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов та забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземних мов [1, с. 57-58].

Зрозуміло, що технічний прогрес не стоїть на місці, не так давно стало можливим практичне використання мультимедійних можливостей персональних комп’ютерів та мережних технологій. навчальна платформа Moodle, в яку покладено теорію соціального конструктивізму, у якості інструментального середовища для розробки як окремих онлайн-курсів, так і освітніх веб-сайтів, вже давно використовується для навчання іноземних мов.

Розглянемо власний досвід створення мультимедійного навчального курсу для самостійної роботи, створеного для студентів четвертого курсу інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ». Його метою булозняти певні мовні та мовленнєві труднощі при ознайомленні з англомовними текстами патентів, перевірити знання професійно спрямованої лексики та розвинути вміння писемного мовлення за фахом. У курс увійшли завдання різних видів мовленнєвої діяльності, які були розроблені у різному поєднанні – аудіювання та письмо, читання та письмо, аудіювання та говоріння тощо. Зосередимо увагу на інтеграції говоріння з іншими видами мовленнєвої діяльності, на нових методичних та дидактичних аспектах використання онлайнового сервісу Vacaroo (www.vocaroo.com), який використовує флеш технологію для запису, відтворення голосових повідомлень і подальшого їх обміну у мережі Інтернет. відтепер завдяки цьому сервісу викладач іноземної мови має змогу створювати та інтегрувати такий важливий вид мовленнєвої діяльності як говоріння до інтерактивних завдань.

Підкреслимо основні переваги онлайн сервісу Vocaroo, які є корисними для освітянина: а) уможливлення розробки інтерактивних завдань, навіть не знаючи основ та мов програмування; б) інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; в) можливість зберігання аудіофайлів; г) сумісність з платформою Moodle.

Усе вищеназване, дозволяє створювати сучасні електронні засоби навчання для розміщення у мережі Інтернет на базі платформи Moodle, яка широко використовується для дистанційного навчання. Відомо, що інтерактивні та мультимедійні властивості комп’ютерних технологій значно підвищують ефективність навчання іноземних мов.

Наведемо код для впровадження віджету vocaroo для запису голосу. Зазначений нижче код вноситься одним рядком безпосередньо у тіло HTML файлу.

 

<object width="220" height="140"><param name="movie" value="http://vocaroo.com/mediafoo.swf?playMediaID=0&autoplay=0"></param><embed src="http://vocaroo.com/mediafoo.swf?playMediaID=0&autoplay=0" width="220" height="140" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br></a>

 

Задля більшої наочності наведемо скріншот одного з таких завдань у рамках розробленого курсу

 

 

Список літератури

1.     Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник [для студ. вищ. закл. освіти]/ Кол. авторів під керівн. C. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.

ДодатокРозмір
cepkalo.pdf286.06 KB