Наталія Шалова

Наталія Шалова

Національний технічний університет України «КПІ»

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

 

З метою ефективної діяльності інженерів на ринку праці вдосконалення навичок спілкування є дуже важливим. Глобалізація – це явище, яке сформувало нову концепцію і перегляд пріоритетів в індустріальному світі. Стандартизація бізнес-продуктів і послуг, існування і завоювання ринку праці транснаціональними компаніями, сучасна практика частих переїздів та аутсорсингу призвели до різкого перегляду важливості усної комунікації, як інструменту, який добре працює на промисловому ринку в умовах зростаючої конкуренції. Сучасне суспільство висуває все більші вимоги до фахівців у технічній сфері. Одними із головних критеріїв є, звичайно, професійні та комунікативні навички. А знання іноземної мови та вміння спілкуватись нею оцінюються як пріоритетні якості при прийомі на роботу майбутнього фахівця.

Майбутні інженери можуть застосовувати свої навички усного мовлення за різних обставин. Серед них найбільш важливими є: усні коментарі в ході семінарів, курсів та лабораторних робіт, усні проекти, презентації, участь в студентських конференціях, усне представлення доповідей, практичних робіт, усних іспитів і колоквіумів, захист дипломних робіт. Крім того, однією з найбільш важливих обставин, коли майбутні фахівці потребують демонстрації володіння  навичками спілкування, є співбесіда при прийомі на роботу.

Слід зазначити, що у навчальних планах з технічних спеціальностей НТУУ «КПІ» приділяється величезна увага вивченню іноземної мови та формуванню у студентів навичок іншомовної комунікації. Одним із способів вдосконалення усного та писемного мовлення є участь у студентських науково-практичних конференціях, які значним чином підвищують мотивацію студентів до одержання знань як із спеціальності, так і з іноземної мови. Участь в таких заходах дисциплінує та організовує студентів, стимулює їх до подальшого розвитку як особистості та поглиблення знань з технічної іноземної мови, вчить комунікації, тощо.

З власного досвіду підготовки студентів до конференцій та участі у їх проведенні слід було б вказати на певні особливості подібних заходів.

Студентські науково-практичні конференції, які проводяться на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ», є дуже актуальні, оскільки тематика публікацій та виступів тісно пов’язана із інноваціями в технологіях, розробками нових пристроїв, інструментів, тощо. Зазвичай студенти пропонують до публікації свої власні наукові дослідження, патенти, винаходи, пов’язані із тематикою їх наукових курсових проектів чи дипломних робіт.

Основним завданням викладача з підготовки студентів до конференції є перевірка матеріалу на плагіат, а також граматики та орфографії іншомовного тексту. Особливо корисним для майбутніх науковців є оформлення тез, урахування специфіки наукового тексту, відображення наукових джерел відповідно до міжнародних правил.

Особлива увага з боку викладача має приділятись підготовці студентів до виступів на конференції. Зазвичай це – презентації в PowerPoint, які студенти пропонують увазі своїх колег по секції та викладачів, які оцінюють їх навички у:

·        говорінні іноземною мовою (граматичні помилки, плавність та зв’язність  мовлення та ін.);

·        комунікації (контакт з аудиторією, реакція на запитання, вміння триматись на публіці, міміка і жести доповідача).

Студенти, які готують виступи, дуже відповідально підходять до їх підготовки й намагаються зацікавити аудиторію. Якщо виступ із «ізюминкою», то виникає спонтанна дискусія по даній темі, яка надихає доповідача на вдосконалення навичок говоріння. Завдання викладача під час таких обговорень – намагатись підтримувати виступаючих, задавати додаткові запитання, які б стимулювали подальшу дискусію.

Заслуговує на увагу той факт, що під час самих виступів та їх обговорення зазвичай панує творча, невимушена атмосфера, що сприяє здоровій конкуренції та прагненню перемогти, бути першим та отримати моральне задоволення й оцінку власних успіхів у вивченні іноземної мови та практичному застосуванні навичок іншомовної комунікації.

Отже, можна зробити висновок, що проведення студентських науково-практичних конференцій іноземною мовою є досить дієвим способом підвищення мотивації студентів до вивчення мови. Подібні заходи є також важливими з точки зору:

·        професійної підготовки майбутніх фахівців у технологічній галузі;

·        розвитку комунікативних навичок студентів (виступи перед аудиторією, вміння триматись на публіці, тощо);

·        формування та вдосконалення іншомовних навичок говоріння та письма, які є невід’ємною частиною успішної кар’єри майбутнього фахівця.

Reference

1. Doughty C. Focus on form in classroom second language acquisition / C. Doughty, J. Williams (Eds.). – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 270 p.

 

ДодатокРозмір
shalova_.pdf240.81 KB