ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Г. Корбут

Національний технічний університет України «КПІ»

 

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп'ютерному супроводу професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються навчальні і тестуючи програми з різних дисциплін.

Застосування мультимедійних засобів на заняттях дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по даній дисципліні. Навчальні комп’ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному студенту незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості. Електронний підручник має сучасний дизайн і відповідає ергономічним вимогам до комп'ютерних засобів навчання. Перше, це можливість включати в них сучасні (у тому числі мультимедійні) способи подання інформації, у вигляді навчальних програм, що використовують у тому числі засоби анімації. Друге, можливість включати інтерактивні засоби контролю знань для перевірки, у тому числі і для самоперевірки, і третє, при сьогоднішньому складному стані з підручниками, електронну версію легко "скинути" на диск або флешку і користуватися ним на домашньому комп'ютері. Якщо при цьому підручник покласти на сервер, то до нього може бути забезпечений необмежений доступ. Студенти починають одержувати задоволення від самого процесу навчання, незалежно від зовнішніх мотиваційних факторів. Цьому сприяє і той факт, що при застосуванні інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови комп'ютеру на час передані окремі функції викладача. А комп'ютер може виступити в ролі терплячого педагога - репетитора, що здатний показати помилку і дати правильну відповідь, і повторювати завдання знову і знову, не виражаючи при цьому ні роздратування, ні досади.

У наш час до електронних підручників пред'являються наступні вимоги:

 • структурованість;
 • зручність в обігу;
 • наочність викладеного матеріалу.

Спробуємо дати відповідь на запитання, що ж таке «електронний підручник» і чим він відрізняється від звичайного паперового підручника? Зокрема, бажано відповісти і на питання, а чи взагалі потрібно використовувати комп'ютер на заняттях з іноземної мови і створювати електронні підручники з цієї дисципліни, можливо, краще обійтися добре відомим звичайним друкованим виданням?

Як термін електронний підручник замінив багато інших термінів. Можна назвати ППЗ (педагогічні програмні засоби), ПЗНП (програмні засоби навчального призначення), АНС (автоматизовані навчальні системи) та інші. У зв'язку з тим, що особливо успішних розробок масових електронних підручників ще немає, можна припустити, що на зміну цьому терміну прийде новий. Можливо, ІОР (інформаційний освітній ресурс).

В різних джерелах можливо знайти наступні визначення електронного підручника:

- це сукупність графічної, текстової, цифрової, мовної, музичної, відео -, фото - і іншої інформації, а також друкованої документації користувача. Електронне видання може бути виконане на будь-якому електронному носії - магнітному (магнітна стрічка, магнітний диск та інші), оптичному ( CD-ROM, DVD, CD- R, CD-1, СD+ та інші), а також опубліковано в електронній комп'ютерній мережі.

- повинен містити систематизований матеріал по відповідній науково-практичній області знань, забезпечувати творче і активне оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками в цій області. Електронний підручник повинен відрізнятися високим рівнем виконання і художнього оформлення, повнотою інформації, якістю методичного інструментарію, якістю технічного виконання, наочністю, логічністю і послідовністю викладу.

- навчальне видання, що містить систематизований виклад навчальної дисципліни або її частини, що відповідає державному стандарту і навчальній програмі і офіційно затверджене як даний вид видання.

- це електронне видання, яке частково заміняє або доповнює підручник і офіційно затверджене як даний вид видання.

- це текст, представлений в електронній формі і забезпечений розгалуженою системою зв'язків, що дозволяє миттєво переходити від одного його фрагмента до іншого відповідно до деякої ієрархії фрагментів.

Як і в створенні будь-яких складних систем, при підготовці електронного підручника вирішальним для успіху є талант і майстерність авторів. Проте, існують стандартні форми електронних підручників, точніше, конструктивних елементів, з яких може бути побудований електронний підручник.

Тест. Зовні, це найпростіша форма електронного підручника. Основну складність становить підбір і формулювання питань, а також інтерпретація відповідей на питання. Гарний тест дозволяє одержати об'єктивну картину знань, умінь і навичок, якими володіє студент у певній предметній області.

Енциклопедія. Це базова форма електронного підручника. На змістовному рівні термін енциклопедія означає, що інформація, яка сконцентрована в електронному підручнику, повинна бути повної і навіть надлишкової стосовно стандартів освіти.

Задачник. Задачник в електронному підручнику найбільш природно здійснює функцію навчання. Студент одержує навчальну інформацію, що необхідна для рішення конкретного завдання. Головна проблема - підбір практичних завдань, що перекривають весь теоретичний матеріал.

Креативне середовище. Сучасні електронні підручники повинні забезпечувати творчу роботу студента. Саме творча робота, краще в рамках проекту, сформульованого викладачем, сприяє формуванню і закріпленню комплексу навичок і вмінь студента. Креативне середовище дозволяє організувати колективну роботу студентів над проектом.

Авторське середовище. Електронний підручник повинен бути адаптованим до навчального процесу. Тобто дозволяти враховувати особливості конкретного навчального закладу, конкретної спеціальності, конкретного студента. Для цього і існує відповідне авторське середовище. Таке середовище, наприклад, забезпечує включення додаткових матеріалів в електронну енциклопедію, дозволяє поповнювати задачник, розробляти дидактичні матеріали і методичну допомогу для певної навчальної дисципліни. Фактично, це подоба інструмента, за допомогою якого і створюється електронний підручник.

Невербальне середовище. Традиційно електронні підручники є вербальними за своєю природою. Вони викладають теорію в текстовій або графічній формі. Це є спадщиною поліграфічних видань. Але в електронному підручнику можливо реалізувати методичний прийом "роби як я". Таке середовище наділяє електронний підручник рисами живого викладача.

Перераховані конструктивні елементи електронного підручника можуть бути реалізовані у вигляді окремих електронних підручників або згруповані в рамках єдиного ансамблю. Все залежить від задуму автора.

Розглянемо основні критерії вибору засобів для створення електронного підручника. При виборі засобів необхідна оцінка наявності:

 • апаратних засобів певної конфігурації;
 • сертифікованих програмних систем;
 • фахівців необхідного рівня.

Крім того, необхідно враховувати призначення електронного підручника, необхідність його модифікації і доповнення новими даними, обмеження на обсяг пам'яті та багато іншого.

Сьогодні існує багато засобів для створення електронних підручників, які можна розділити на групи, наприклад, використовуючи комплексний критерій, що включає такі показники, як призначення і функції, вимоги до технічного забезпечення, особливості застосування. Відповідно до зазначеного критерію можлива наступна класифікація електронних підручників:

 • традиційні алгоритмічні мови;
 • інструментальні засоби загального призначення;
 • мультимедійні засоби;
 • гіпертекстові засоби.

Завдяки новим інформаційним технологіям, які швидко розвиваються, мультимедійні засоби стають досить дешевими для того, щоб установити їх на більшість персональних комп'ютерів.

Більшість розроблювачів так званих електронних підручників пропонує вже готовий продукт і не може одночасно запропонувати ефективний спосіб використання цього продукту, оскільки не володіють основами психолого-педагогічних знань. Отже, якщо ви вирішили створити власний електронний підручник, щоб використовувати його на заняттях, то вам не зашкодить звернути увагу на деякі рекомендації з розробки електронного підручника і визначити наступні основні етапи його розробки:

 • вибір джерел;
 • розробка змісту і переліку понять;
 • переробка текстів у модулі по розділах;
 • реалізація гіпертексту в електронній формі;
 • розробка комп'ютерної підтримки;
 • відбір матеріалу для мультимедійного втілення;
 • розробка звукового супроводу;
 • реалізація звукового супроводу;
 • підготовка матеріалу для візуалізації;
 • візуалізація матеріалу.

А тепер докладніше:

1) при розробці електронного підручника доцільно підбирати як джерела / такі друковані і електронні видання, які:

- найбільш повно відповідають стандартній програмі,

- лаконічні і зручні для створення гіпертекстів,

- містять велику кількість прикладів і завдань,

- є в зручних форматах (принцип збирання).

2) робиться розбивка матеріалу на складові частини, що складаються з модулів, мінімальних за обсягом, але замкнутих за змістом, а також складається перелік понять, які необхідні і достатні для оволодіння предметом.

3) перероблюються тексти джерел відповідно до змісту і структури модулів; виключаються тексти, що не ввійшли в переліки, і додаються ті, котрих немає в джерелах; визначаються зв'язки між модулями і інші гіпертекстові зв'язки. Таким чином, підготовлюється проект гіпертексту для комп'ютерної реалізації.

4) гіпертекст реалізується в електронній формі. Як результат створюється примітивне електронне видання, що вже може бути використане в навчальному процесі.

5) розробляється комп'ютерна підтримка, інструкції для користувачів по застосуванню інтелектуального ядра електронного підручника. Тепер електронний підручник готовий до подальшого вдосконалювання за допомогою мультимедійних засобів.

6) змінюються способи пояснення окремих понять і тверджень і відбираються тексти для заміни мультимедійними матеріалами.

7) розробляються сценарії візуалізації модулів для досягнення найбільшої наочності, максимального розвантаження екрана від текстової інформації і використання емоційної пам'яті студента для полегшення розуміння і запам'ятовування навчального матеріалу.

8) робиться візуалізація текстів, тобто комп'ютерне втілення розроблених сценаріїв з використанням малюнків, графіків і, можливо, анімації.

На цьому розробка електронного підручника закінчується і починається його підготовка до експлуатації. Слід зазначити, що підготовка до експлуатації електронного підручника припускає деякі корекції його змістовних і мультимедійний компонентів.

На цьому етапі доцільно повернутися до поняття електронного підручника, зрівняти електронний підручник зі звичайним текстовим підручником. Використання комп'ютера для відтворення на екрані монітора тексту і кольорових ілюстрацій, що повністю копіюють звичайний друкований підручник, не дає права отриманому продукту називатися електронним підручником, це всього лише електронна форма звичайного підручника, яку значно важче читати на екрані. Звичайний підручник може стати перед нами і у письмовій (рукописній) формі, і не змінити своєї сутності, і у той же час бути більш зручним для читання в порівнянні з електронною формою. Повторимо, не можна називати електронним підручником будь-який продукт освітнього характеру тільки через те, що він може бути використаний винятково за допомогою комп'ютера. Відтворення або використання такого продукту за допомогою засобів інформатики є необхідною, але не достатньою умовою.

Розроблювачам електронного підручника в якості одного з можливих варіантів можна запропонувати метод по проектуванню інформаційної діяльності, у тому числі і по розробці програмного забезпечення навчального призначення. Зміст його в тім, що розроблювачам необхідно відповісти на ряд питань, що стосуються можливих реалізацій електронного підручника (у цьому випадку під проектуванням інформаційної діяльності мається на увазі створення електронного підручника).

Серед основних вимог до створення електронних підручників для освітнього процесу: науковості, доступності, проблемності, велика увага приділяється наочності навчання: почуттєвому сприйняттю досліджуваних об'єктів. Наочність навчання при використанні комп'ютерних програм має деякі переваги перед навчанням з використанням традиційних підручників.

У програмах з мультимедійним поданням інформації з'являється можливість створення не тільки зорових, але і слухових відчуттів. Електронні підручники істотно підвищують якість самої візуальної інформації, вона стає яскравішою, динамічнішою. З'являється можливість наочно-образної інтерпретації істотних властивостей не тільки тих або інших реальних об'єктів, але навіть і наукових закономірностей, теорій, понять.

Електронний підручник, може бути виконаний у двох варіантах:

- для відкритого доступу через глобальну комп'ютерну мережу Іnternet;

- для використання в процесі аудиторного навчання (для локальної мережі).

Електронний підручник повинен розроблятися для його використання на комп'ютерах середнього класу. Потрібно тільки, щоб на комп'ютері був установлений MS Word і Power Poіnt. Можливість відтворення звукових файлів бажана. Електронні підручники можуть бути створені у декількох форматах.

 • Електронні підручники у форматі Word, PowerPoіnt.

Немає потреби представляти документи в цих розповсюджених форматах. З їхньою допомогою можна легко і швидко підготувати якісний електронний навчальний посібник з вбудованою системою самоконтролю.

 • Електронні підручники у форматі Acrobat.

Дуже добре зарекомендував себе формат PDF електронних документів від компанії зі світовим ім'ям Adobe Systems. Для читання електронних підручників у цьому форматі застосовується вільно розповсюджувана програма Acrobat Reader. Для створення ж електронних підручників використовується програма Acrobat з широкими можливостями, цілком доступна освітнім організаціям. Багато мільйонів електронних документів у світі виконані саме у форматі PDF.

 • Електронні підручники в програмі Flash MX.

Багато електронних підручників, мають основу - програму Flash MX, що представляє потужну систему для створення анімаційних файлів для Web. Майбутнє за дистанційним навчанням, тож вивчення і застосування цієї програми не випадково.

 • Електронний підручник у програмі 3D Studіo MAX.

Широко розповсюджених програм моделювання досить багато, однак одна із кращих програм тривимірного моделювання і мистецтва анімації для створення візуальних ефектів програма - 3D Studіo MAX. 3D MAX дозволяє змоделювати багато чого шляхом використання різноманітних базових об'єктів. Програма 3D MAX приваблює тим, що в ній можна по сьогоденню відчути себе творцем цілого фільму, виступати у ролі режисера, оператора, композитора, всіх тих, хто створює фільм. Звичайно, цей процес займає багато часу, але якщо він вам подобається, то час пройде непомітно.

Об'єднання програм 3D MAX і Flash MX дозволяє створити навчальні програми, які дозволяють забезпечити впровадження нових технологій, що відповідають світовим стандартам в області інформатизації.

Завдяки використанню тривимірного моделювання 3D MAX і зручному інтерфейсу Flash нові комп'ютерні програми стали наочні, барвисті і цікаві студентам.

Можна виділити три основних режими роботи електронного підручника:

 • 1. навчання без перевірки;
 • 2. навчання з перевіркою, при якому наприкінці кожної глави (параграфа або теми) студентам пропонується відповісти на кілька питань, що дозволяють визначити ступінь засвоєння матеріалу;
 • 3. тестовий контроль, призначений для підсумкового контролю знань студентів із виставлянням оцінки.

Підбиваючи підсумки, можна відповісти на важливе питання: кому і навіщо потрібний електронний підручник?

 1. Для самостійної роботи студентів:
 2. полегшує розуміння навчального матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову і емоційну пам'ять;
 3. допускає адаптацію відповідно до потреб студента, рівня його підготовки, інтелектуальних можливостей;
 4. надає можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи;
 5. виконує роль викладача, надаючи необмежену кількість роз'яснень, повторень, підказок та інше.
 6. Для роботи на практичних заняттях:
 7. дозволяє викладачу проводити заняття у формі самостійної роботи за комп'ютерами, залишаючи за собою роль керівника і консультанта;
 8. дозволяє викладачу за допомогою комп'ютера швидко і ефективно контролювати знання студентів, задавати зміст і рівень складності контрольного заходу;
 9. дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для рішення більшої кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень і їхньої графічної інтерпретації.
 10. дозволяє виносити на лекції і практичні заняття матеріал, можливо, менший за обсягом але найбільш істотний за змістом, залишаючи для самостійної роботи з електронним підручником те, що виявилося поза рамками аудиторних занять;
 11. дозволяє оптимізувати співвідношення кількості і змісту прикладів і завдань, розглянутих в аудиторії і тих, які студенту потрібно бути зробити вдома;
 12. дозволяє індивідуалізувати роботу зі студентами, особливо це стосується домашніх завдань і контрольних заходів.

Неосяжні можливості надають електронні підручники у викладанні іноземних мов. Не будемо торкатися підрядкового перекладу або миттєвої перевірки правопису (ефективної і для рідної мови). Є широко відома програма "Професор Хігінс", за допомогою якої можна вивчати курс фонетики англійської мови. У програмі є звичний опис того, як варто вимовляти певні звуки (так само, як і в звичайному друкованому підручнику), але крім того, є анімовані рухи губ і язика, необхідні для правильної вимови. Звичайний підручник може дати тільки кілька послідовних ілюстрацій.

Таким чином, електронний підручник повинен, зберігаючи всі можливості звичайних підручників, мати принципово нові, у порівнянні з ними, якості, що включають елементи гіпермедіа і віртуальної реальності, що забезпечують високий рівень наочності, ілюстративності і високу інтерактивність, забезпечувати нові форми структурованого подання більших обсягів інформації і знань.

Електронний підручник, безперечно, має багато переваг по зрівнянню зі звичайним паперовим підручником, але слід сказати і про його недоліки. До недоліків електронного підручника можна віднести:

 • сприйняття з екрана комп’ютера текстової інформації набагато менш зручно і ефективно, чим читання книги;
 • більш висока вартість у порівнянні із звичайним паперовим підручником.

Як показує аналіз, більшість студентів уже на ранніх стадіях навчання прекрасно усвідомлюють необхідність застосування новітніх інформаційних технологій у своїй професійній діяльності. Ефект пізнання підсилюється, якщо навчальні завдання пов'язані з практичною діяльністю майбутнього фахівця або становлять інтерес у його сьогоднішній навчальній або науковій роботі. Більшість студентів усвідомлюють, що в майбутньому реально захищеною у соціальному відношенні може бути тільки ініціативна і добре освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрямок і зміст своєї діяльності у зв'язку зі зміною технологій і соціального замовлення. 

ВложениеРазмер
tezi_korbut.pdf262.63 КБ

Комментарии

Дякую.

Дякую всім колегам, кого зацікавили мої тези за запитання і коментарі.

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. На сьогодні не існує єдиного визначення поняття "електронний підручник", тому дистанційний курс на платформі "Moodle" ми можемо віднести до категорії електронних підручників, якщо він частково заміняє або доповнює основний підручник і є офіційно затвердженим як даний вид електронного видання. Ніякої особливої платформи для створення електронного підручника не потрібно - автор (автори) можуть створювати електронний підручник так, як вони вважають за потрібне, але при цьому не забувати про основні конструктивні елементи електронного підручника, про основні етапи його розробки і про формати у яких він може бути представлений.

запитання

Дякую за цікаву та змістовну інформацію. Цілком погоджуюсь з автором стосовно "терпіння" електронного підручника, його ефективного використання для самостійної роботи студентів. Хотілося б знати, чи потрібна якась платформа для створення електронного підручника? Чи можна дистанційний курс на платформі "Moodle" віднести до категорії електронних підручників. Дякую.

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. Найбільш поширена помилка якої припускаються автори під час розробки електронного підручника - це погане розуміння стосовно того, що саме вони розроблюють. Багато хто вважає, що електронний підручник це текст з картинками і з аудіофайлами та ще тестові завдання в кінці. Але це тільки складові електронного підручника, а не сам електронний підручник. 

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. Електронний підручник має багато переваг, але недоліки також є. Розробка електронного підручника займає набагато більше часу, ніж написання звичайного паперового підручника. Також не відомо - чи буде електронний підручник "працювати", коли його запустять в навчальний процес. Користуватися друкованими навчальними виданнями студентам більш зручно, аніж сприймати інформацію з екрана монітора. Стосовно вартості - електронні підручники коштують дорожче, ніж звичайні друковані. Також в Інтернеті можна натрапити на багато "невідомо чого", яке його автори назвали електронним підручником і що насправді є не електронний підручник, а щось таке, що складається з  одного або двох - трьох його конструктивних елементів.

  Доброго дня, питання щодо

  Доброго дня, питання щодо недоліків електронного підручника вже було обговорено. А яких помілок припускаються укладачі таких підручників?

Запитання

Дякую за пізнавальну інформацію! Звичайно, перевагами  використання електронного підручника є: мобільність, доступність зв'язку, адекватність рівню розвитку сучасних наукових знань.  Як ви вважаєте, чи має електронний підручник недоліки?

Згодна з думками колег про

Згодна з думками колег про те, що на сьогоднішній день існує багато засобів одерження знань. Це і підручники, словники, довідники з іноземних мов, а також комп’ютери і мультимедійні технічні засоби, мережа Internet, якими студенти з задоволенням користуються. При цьому роль викладача полягає у тому, щоб бути провідником у інформативному просторі та навчити студентів вчитися. Вважаю, що використання інтерактивних форм навчання під час вивчення іноземних мов в технічному вузі буде ефективним, якщо зміст навчального процесу буде перегукуватися з майбутньою професійною діяльністю студентів. Дякую за цікаву інформацію.

Дякую!

Дякую за змістовну відповідь!

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. Перевірити як студент опрацював тему - самостійно або йому хтось допомагав - можливо на занятті, коли студент буде виконувати вправи або писати тест, тут вже йому ніхто не допоможе. Що стосується підвищення мотивації, то це складне питання індивідуального характеру, тому що деякі студенти хочуть дійсно знати іноземну мову, щоб вільно спілкуватися і використовувати її у своїй подальшій роботі, а інші - хочуть лише отримати залік з гарною літерою "А" або "В". Сьогодні вже багато студентів зрозуміли, що без знання іноземної мови їм буде дуже важко знайти хорошу роботу, тому вони намагаються хоч щось вивчити - на заняттях чи вдома - поки навчаються в ВУЗі.

Дякую за відповідь. дійсно

Дякую за відповідь. дійсно багато студентів розуміє з першого курсу, що  англ.мова необхідна, а деяки про це згадують лише на 3 - 4-ому курсах і починають метушитись, шукати курси і т.д.

Дякую за дуже актуальну та

Дякую за дуже актуальну та цікаву інформацію. Дійсно на даний момент студентам све більше подобається працювати за компютером а ніж з книжками. Як Ви вважаєте, яким чином можна вмотивута студента більше працювати вдома? Яким чином можна перевірити, що студент опрацював певну тему самостійно?

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. Я вважаю, що практично кожна тема може бути представлена в електронному підручнику. Що стосується його застосування - то говорити лише про позитивні сторони неправильно. Електронний підручник має багато переваг, але недоліки теж існують.  Немає висококваліфікованих спеціалістів для розробки електронних навчальних видань, які розробляються або програмістами або викладачами. Перші не володіють у достатньому обсязі потрібним матеріалом на задану тематику, а другі - не завжди володіють  знаннями для створення програмного забезпечення необхідного для електронного підручника. Тому можливо говорити про те, що електронні підручники знаходяться на стадії розробки і вдосконалення, а їх застосування сьогодні тільки починається.  

Дякую за представлений

Дякую за представлений матеріал. Дійсно, зараз у період розвитку інформаційних технологій ми також повинні прагнути до чогось нового у нашій діяльності. Електронний підручник -  це дужу чудова нагода для того, щоб урізноманітнити та удосконалити нашу діяльність відповідно до вимог сьогодення. Скажіть будь ласка, на вашу думку, чи кожну тему можна представити в електронному підручнику, чи завжди він має лише позитивні сторони свого застосування. Дякую за відповідь.

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. На мій погляд, використання сучасних інформаційних технологій на заняттях значно підвищує інтерес студентів до вивчення іноземних мов. Стосовно викладачів, мені здається, що розробка презентацій та мультимедійних уроків заняття досить цікаве, яке займає багато часу, але без використання сучасних технологій не можливий подальший розвиток системи освіти. В майбутньому, використання електронних підручників на заняттях і вдома буде звичайною справою, тоді можливо буде говорити про зменшення навантаження на викладачів, а сьогодні - коли не існує навіть загально прийнятого визначення електронного підручника, говорити можна лише про збільшення роботи для викладачів, яким треба розробляти електронні навчальні видання для студентів по різним спеціальностям на різних факультетах.   

коментар

Дякую за відповідь. Цілком погоджуюсь, що і викладач, і студент мають "іти в ногу з часом" та залучатися до використання новітніх технологій.

Запитання

Дуже дякую за цікаву інформацію. Як Ви вважаєте, чи застосування електронних підручників зменшить навантаження на викладачів або ж навпаки, додасть роботи, пов`язаної з розробкою завдань та освоєнням сучасних технологій?

Відповідь на запитання.

Дякую за Ваше запитання. На даний момент, більшість викладачів користуються звичайними (друкованими) підручниками. Це відбувається тому, що не у всіх є можливість використовувати комп'ютери або інші мультимедійні засоби під час заняття в аудиторії, але, в майбутньому (далекому) електронні навчальні видання замінять друковані. Щось схоже вже траплялося в історії всесвітньої освіти, коли виникло друкарство і друковані видання повністю замінили рукописні книги. Як друковані, так і електронні підручники мають свої переваги і недоліки, якому з них надати перевагу залежить від багатьох факторів, які треба розглянути в кожному конкретному випадку їх використання в навчальному процесі.   

Питання.

Дякую за цікаву та змістовну інформацію. Та все ж, на Вашу думку, якому типу підручника потрібно надавати перевагу викладачам вищих технічних навчальних закладів - електронному чи звичайному друкованому виданню?