ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Н. С. Нікітіна

Національний технічний університет України «КПІ»

 

В сучасному світі Інтернет і комп'ютерні технології стали невід'ємною складовою не тільки повсякденного життя, а й освітнього процесу в цілому. Учні різного віку та категорій сприймають комп'ютерні технології з набагато більшим інтересом і позитивом, ніж звичайні підручники та посібники. На шляху інформатизації суспільства і всебічного поширення глобальної комп'ютерної мережі Інтернет стає зрозумілою актуальність використання мультимедійних технологій в освітньому процесі на сучасному етапі.

У сучасній системі освіти відбуваються стрімкі і великі зміни, які не обходять стороною і викладання іноземної мови. Впровадження в систему освіти мультимедійних засобів навчання охопили як гуманітарні, так і технічні дисципліни. Технологічні новинки допомагають активізувати самомотивацію студентів, їх креативне мислення, самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння інформації, стимулювати допитливість та інтерес до наукової діяльності.

На сьогоднішній день мультимедійні технології являють собою одне з напрямків інформаційних технологій, що найбільш динамічно розвиваються. Це, в першу чергу, пояснюється тим, що мультимедіа це взаємодія візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, вони об'єднують текст, звук, графіку, фото, відео в одному цифровому поданні.

Оскільки мультимедійні засоби можуть бути представлені різними форматами, то їх використання дає можливість спрощення сприйняття інформації споживачем. Використання мультимедіа робить можливим представлення інформації не тільки в текстовому вигляді, а й супроводити її аудіо даними або відео кліпом. Різні форми надання інформації уможливлюють інтерактивну взаємодію споживача з інформацією. Онлайн мультимедіа все більшою мірою стає об'єктно-орієнтованою, дозволяючи споживачеві працювати над інформацією, не володіючи специфічними знаннями.

Мультимедійні засоби навчання іноземної мови у вищій школі не можуть замінити викладача, але вони можуть вдосконалити й урізноманітнити діяльність викладача, тим самим підвищуючи продуктивність студентів. Як відомо, людина, при вивченні іноземної мови і не тільки, запам'ятовує двадцять відсотків відео інформації, тридцять відсотків аудіо інформації. Якщо ж поєднати те, що вони бачать, чують і роблять одночасно, то продуктивність запам'ятовування становить вісімдесят відсотків інформації.

Крім того, використання мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного окремо взятого студента.

Мультимедійні засоби в процесі викладання іноземної мови у вищій школі можуть охоплювати електронні підручники, самостійно підготовлений викладачем матеріал, презентацію інформації за допомогою програми PowerPoint, відеометод, електронну пошту, рольові ігри, електронні інтерактивні дошки та ін.

Електронні підручники дають можливість викладачеві знаходити індивідуальний підхід до учнів, підвищити мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, студенти стають суб'єктами навчання. Також до достоїнств електронних підручників можна віднести: наочність подачі матеріалу, можливість коригування підручника та адаптація його до рівня і вимог дисципліни, самоконтроль проходження матеріалу, зворотній зв'язок, простота в застосуванні.

Самостійно підібраний викладачем матеріал є найбільш спрямованим і доцільним, оскільки викладач іноземної мови готує і підбирає інформацію відповідно до вимог університетської та професійно спрямованої спеціалізації.

Презентація інформації за допомогою програми PowerPoint є також самостійно підібраним матеріалом і за допомогою даної програми дає можливість охопити всі види мовленнєвої діяльності студентів (писання, читання, говоріння, аудіювання та переклад).

Відеометод являє собою високоефективну можливість подачі інформації, оскільки основною його перевагою є наочність інформації, яка є більш доступною для сприйняття, легше і швидше засвоюється.

Електронна пошта є одним з допоміжних методів функції контролю, а також додатковим методом спілкування. Студенти мають можливість уточнити інформацію або вирішити питання, що виникли в не аудиторний час, тим самим більш якісно підготувавши домашнє завдання і виконавши всі вимоги викладача.

Використання рольових ігор дає можливість учасникам спілкуватися один з одним, граючи певну роль. Студенти повинні знайти інформацію, необхідну для ролі та ігри, тим самим студенти виявляють самостійність у пошуку та підборі необхідної та цікавої інформації англійською мовою.

Електронні інтерактивні дошки є найбільш універсальним засобом навчання. Електронні інтерактивні дошки - це ефективний спосіб впровадження електронного змісту навчального матеріалу та мультимедійних матеріалів у процес навчання. За допомогою електронних інтерактивних дошок досліджуваний матеріал подається в повному обсязі, матеріал чітко вимальовується на екрані інтерактивної дошки і націлює кожного студента до активної плідної діяльності.

Інноваційні технологічні засоби викладання іноземної мови у вищій школі дають можливість удосконалити методи подачі граматичної та лексичної інформації, практики монологічного і діалогічного говоріння, навчання письма та відпрацювання вимови, постійно поповнювати словниковий запас студентів.

Мультимедійні технології можуть допомогти викладачеві іноземної мови у вищій школі коригувати навчальний процес, враховуючи інтереси і можливості окремих студентів, допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання.

Використання інтерактивних технологій при навчанні іноземної мови сприяє комунікативно-орієнтованої спрямованості цього навчання. Це в свою чергу значно покращує якість подачі матеріалу та ефективність засвоєння цього матеріалу. Впровадження інноваційних технологій збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення англійської мови з боку студентів і веде до більш тісної співпраці між викладачем і студентами.

Для успішного впровадження мультимедійних технологій у процес викладання іноземної мови у вищій школі вимагається наявність таких необхідних компонентів як програмні засоби (мультимедійні диски, презентації, відео -, аудіо-ролики, ресурси мережі Інтернет), а також обладнання (ПК, аудіо-, відео- апаратура, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка).

Так, на занятті з іноземної мови, маючи відео супровід пропонованого матеріалу, студенти мають можливість ознайомитися з соціокультурними реаліями країни, мова якої вивчається, спостерігати за мімікою, жестами, навколишнім оточенням носіїв мови, що вивчається.

Викладання іноземної мови у вищій школі з використання мультимедійних технологій дає можливість перейти від пасивної подачі матеріалу до активного способу реалізації освітньої діяльності, в якому студент стає не тільки центральним об'єктом процесу, а й активним його учасником. В цьому випадку мультимедійні технології не повинні ставати центром процесу навчання, а нести допоміжний, пізнавальний характер, а також допоміжним засобом активізації уваги. Таким чином активізується сам освітній процес за рахунок збільшення наочності пропонованого матеріалу, відбувається більш плідна інтерактивна взаємодія.

Особливістюіноземної мови є те, що вона сама по собі є і метою, і засобом навчання. Учень спочатку засвоює найпростіші елементи, а потім з їх допомогою вивчає складніші. Викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі передбачає, що студент вже володіє базовими знаннями іноземної мови.

Викладання іноземної мови саме професійної направленості являє собою вузькоспеціалізовану та професійно-спрямовану галузь викладання іноземної мови. Саме тут, дуже доцільним стає використання технологічних новинок у викладанні іноземної мови. Зараз стає можливим розробляти матеріал безпосередньо спрямований на предмет вивчення (професійне середовище), відкидаючи все зайве та непотрібне.

У яких же випадках доцільно застосування інноваційних мультимедійних технологій у процесі викладання іноземної мови у вищій школі? По-перше, звичайно ж, при подачі нового матеріалу. Мультимедійні технології дозволяють ілюструвати новий (як граматичний, так і лексичний) матеріал різноманітними наочними і більш пізнавальними засобами. По-друге, при закріпленні пройденого матеріалу. При використанні електронної дошки або презентації в PowerPoint студенти бачать пройдений матеріал в цілісній структурній формі. По-третє, мультимедійні технології можливо використовувати як засіб емоційного розвантаження. Безумовно, все заняття не можливо базувати на матеріалі підготовленому за допомогою мультимедійних технологій. В цьому випадку вони виступають як додатковий інструмент, що знімає втому і напруження через зміну виду діяльності. І, звичайно ж, мультимедійні технології служать унікальною підмогою при перевірці знань.

На заняттях з іноземної мови, студенти інженерно-фізичного факультету (НТУУ «КПІ») вивчають таку лексичну тему як «Теплообробка» (Thermal Treatment). Хоча на інженерно-фізичному факультеті існує шість кафедр, які готують спеціалістів за різними напрямками, але те, що їх поєднує це металургія. Засвоюючи цю тему, студенти вивчають інформацію про види печей (open-hearth furnace, blastfurnace, continuousfurnace, etc.). На прикладі цієї лексичної теми (навіть маючи лише ці три словосполучення), викладач має широкі можливості подачі нового матеріалу з використанням інноваційних комп’ютерних технологій.

При використанні електронної інтерактивної дошки, викладач може подати інформацію про кожен окремий вид печей різним кольором. За допомогою комп’ютерної програми PowerPoint можливо розробити нескінченну кількість лексичних вправ на засвоєння цієї теми. Наприклад, запропонувати варіанти перекладу словосполучення  open-hearth furnace, де правильна відповідь буде «мартенівська піч», але студенти мають орієнтуватися та знати переклад і інших словосполучень blastfurnace, continuousfurnace(«доменна піч» та «піч безперервної дії», відповідно). Якщо студенти не впевнені в перекладі хоча б одного зі словосполучень, то вони можуть навіть почати дискусію, обговорюючи іноземною мовою різновиди печей, та переклад словосполучень. Це, звісно, можна зробити і без мультимедійних технологій, але вони сприяють візуалізації та структурності вправ, а це, в свою чергу, підвищує мотивацію та зацікавленість студентів.  

З іншого боку, вже ознайомившись з новою лексичною темою, а головне засвоївши нову вузькоспеціалізовану лексику, студенти можуть переходити до більш широкого спектру лексичних завдань. Наприклад, маючи перед собою на екрані структуру печі, студенти повинні описати її, даючи повну характеристику потужності, розмірів різновиду печі. Для практики письма, викладача може дати студентам письмове завдання описати піч, дивлячись на екран, де є ії структура та, можливо, ключові слова. Для практики діалогічного мовлення можна запропонувати студентам (перед цим поділивши їх на підгрупи) перелічити переваги та недоліки печей та переконати опонентів, що саме ця піч підходить для обробки певного матеріалу. Тут наведені найпростіші приклади подачі учбового матеріалу за допомогою мультимедійних технологій. Викладачі, засвоюючи та впроваджуючи мультимедійні технології можуть ускладнювати завдання не лише для студентів, але й вдосконалюючись самостійно, використовувати більш складні аспекти та можливості інноваційних мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови професійного спрямування.  

Слід звернути увагу на ще одну перевагу використання мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови у вищій школі. Це функція контролю. Перш за все, мультимедійні засоби нейтралізують функцію карателя в особі викладача, оскільки оцінювання відбувається автоматично і без прямої участі викладача. Крім того, підвищується об'єктивність оцінювання знань студентів, викладач починає виконувати функцію консультанта, тим самим перестає бути джерелом негативних емоцій. Також слід згадати такий важливий аспект як неможливість при контролі і перевірці знань студентів з використанням інноваційних технологій виділяти або заохочувати «любимчиків», з іншого боку, для студентів ускладнюється можливість підказки або списування. В цілому, можна відзначити позитивні сторони використання комп'ютерних технологій, а саме збільшення оперативності і точності отримання результатів оцінювання, а також об'єктивність і неупередженість оцінювання.

Використання мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови дало можливість знайти нові підходи до розробки навчальних матеріалів. Впровадження мультимедійних технологій у процес викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі дає можливість розвивати і реалізовувати педагогічні, методичні, дидактичні та психологічні принципи. Впровадження інноваційних технологій у процес викладання іноземної мови у вищій школі дозволяє поліпшити якість навчання, розвинути пізнавальну активність студента, його самостійність у вивченні, пошуку, підборі та обробці інформації.

Все це дає нам можливість оцінити та впровадити в процес навчання інноваційні технології, які дають студентам мотивацію до вивчення іноземної мови, переміщають акценти у відносинах «викладач-студент», покращують умови управління увагою студентів при роботі з аудіовізуальними засобами навчання. Використання мультимедійних засобів навчання дозволяють за відсутністю  природного мовного середовища створити умови, максимально наближені до реального мовного спілкування на іноземних мовах.

Мультимедійні технології, як допоміжний інструмент у викладанні іноземної мови професійного спрямування у вищій школі виконує такі важливі функції як: прискорюють процес навчання, збільшують мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, покращують якість засвоєння матеріалу. Використовуючи інноваційні технології ми крокуємо в ногу з часом, і що набагато важливіше, маємо можливість готувати висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями іноземної мови.

Література:

1. Денисова, Ж. А. Мультимедийная презентация языкового материала как методический прием [Текст] / Ж. А. Денисова, М. К. Денисов // Иностранные языки в школе – 2008. - №3. – С. 20-27.

2. Молянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография. -Красноярск: Изд. КрасГУ. 2002. 300 с.

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/

  

ВложениеРазмер
nikitina.pdf252.96 КБ

Комментарии

Дякую за цікавий і корисний

Дякую за цікавий і корисний матеріал. Які саме мультимедійні технології, Ви, використовуєте на заняттях з іноземної мови? Яким мультимедійним технологіям віддають перевагу студенти? 

Дякую за запитання. Нажаль

Дякую за запитання. Нажаль сьогодні наші аудиторії ще не оснащені таким чином, щоб студенти (та і викладачи) могли обирати. Особисто я намагаюсь використовувати підготовлений матеріал в powerPoint за тематикою заняття

Цікавий і грунтовний аналіз

Цікавий і грунтовний аналіз можливостей застосування мультимедійних технологій у навчанні АМПС. Варто звернути увагу на те, що важливою властивістю мультимедіа є інтерактивність й студенти мають можливість використовувати мову для реальних цілей.

Дякую. Крім того,

Дякую. Крім того, використовуючи інноваційні технології, студенти мають можливість використовувати мову ще й в реальному часі.

Коментар.

Дякую за цікаву і корисну інформацію. Мені дуже сподобалося те, що Ви не тільки теоретично розповіли про використання мультимедійних засобів на заняттях з іноземної мови, але й поділилися практичним досвідом на прикладі факультету де Ви працюєте, навели приклади вправ по певній темі. За це - окрема подяка.

Дякую, повністю з Вами

Дякую, повністю з Вами згодна. По-перше, студенти стають більш мотивованими та зацікавленими, а про оснащення аудиторій - людям завжди варто сподіватись на краще, а викладачі такі ж самі люди;)

Дякую! Дуже цікава сучасна

Дякую! Дуже цікава сучасна інформація. Використання технічних засобів на уроках іноземної мови уже давно є звичним явищем у практиці викладачів.Технічні засоби дозволяють подавати інформацію в потрібній послідовності й у потрібних пропорціях.Лекційно-семінарська форма навчання давно втратила свою ефективність. Використання мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови дозволяє добитися високої ефективності в засвоєнні іноземної мови. 

Дякую, згодна з Вами в тому,

Дякую, згодна з Вами в тому, що всі інновації спрямовані на покращення

Мультимедійні технології

Дякую за цікавий і корисний матеріал. Не могли б ви більш детально розповісти, як і коли доцільніше здійснювати контроль знань учнів використовуючи мультимедійні засоби. Дякую за відповідь.

дякую за запитання!

дякую за запитання! Відповідно до наших робочих планів ми проводимо тести тричі на семестр (початкові, поточні та підсумкові) і звісно їх можна розробити та впровадити за допомогою мультимедійних технологій. Але, як відомо, існую навіть практика викладання матеріалу за допомогою тестів, від простого до складнішого. І таким чином, засвоївши елементарні елементи, студенти можуть впоратись з більш складними завданнями тесту. І водночас йде перевірка;)

коментар

Дякую за дуже змістовну інформацію. Як відомо, останнім часом у навчанні іноземної мови віддається перевага особистісно-орієнтованому підходу, а викладачів швидше хвилює сам процес навчання,  аніж їх власні методи. Разом із зміною пріоритетів відбувається всебічне застосування різноманітних ресурсів, котрі можуть озброїти студента знаннями та навичками, які зроблять його більш автономним та незалежним в навчанні. Вважається, що студенти можуть отримати найбільший зиск від навчання, коли вони беруть на себе відповідальність за власне навчання як під час практичних занять, так і поза ними. Сучасні досягнення в галузі інформаційних та комунікативних технологій забезпечують студента різними знаряддями у формі комп’ютерних та Інтернет ресурсів, які покладають відповідальність за навчання на нього. Проте, ми стоїмо перед проблемою технічного оснащення навчальних приміщень, що ускладнює викладачеві застосовувати новітні засоби навчання, які б значно поліпшили якість навчання.

Дякую за коментар. Будемо

Дякую за коментар. Будемо сподіватися на краще. Та використовувати по-максимому те, що маємо вже сьогодні!