МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

MODELS OF DISTANCE LEARNING

І.В. Ставицька

Iryna Stavytska

викладач,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

teacher,

National Technical University of

Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Анотація. В даній статті розглядаються моделі дистанційного навчання.Представлені дослідження вчених по даній тематиці.

Abstract.The article deals with models of distance learning. The experience of the scientists in the field of distance education is considered.

Ключові слова: дистанційне навчання, модель дистанційного навчання, інформаційно комунікаційні технології, інтернет

Keywords: distance learning, model of distance learning, information and communication technology, Internet

Дистанційне навчання – це перспективний напрям освіти. Розрізняють поняття дистанційна освіта (ДО) та дистанційне навчання. Дистанційну освіту визначають таким чином.

По перше, ДО – різновид освітньої системи, в якій переважно використовуються дистанційні технології навчання та організації освітнього процесу.

По друге, ДО -  одна з форм отримання освіти, за якою опанування тим або іншим її рівнем за тією або іншою спеціальністю здійснюється в процесі дистанційного навчання.

Дистанційне навчання (ДН) – форма організації і реалізації начально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально. [5,c.9] Виділяють наступні специфічні якісні властивості ДО:

1. Гнучкість та адаптивність навчального процесу до потреб і можливостей учнів.

2. Модульність побудови навчальних програм.

3. Нова роль викладача.

4. Спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень.

5. Використання базової і спеціалізованих комунікативних технологій підтримки взаємодії суб’єктів  процесу eлектронного дистанційного навчання.

6. Використання спеціалізованих засобів навчання.

7. Використання спеціалізованих програмних засобів  організаційної підтримки eлектронного навчання.

Багато зарубіжних та вітчизняних вчених приділяють увагу вивченню дистанційного навчання серед яких  В. Биков, Г. Козлакова, К. Корсак, В. Кухаренко, Е. Полат,  А. Хуторський, Дж. Андерсен, Ст. Віллер, Т. Едвард,В. Рибалка, Б. Шуневич та ін.

Моделювання – це один із методів наукового дослідження. Багато вчених приділяють значну увагу дослідженню моделей дистанційного навчання. В даний час існуюча мережавідкритого і дистанційного навчання базується на шести основних моделях, які використовують різноманітні традиційні засоби та нові інформаційні технології.

Модель 1. Навчання по типу екстернату.

Навчання орієнтоване на шкільні та вузівські вимоги і призначене для тих,хто не може відвідувати заняття в наслідок різних обставин. Модель передбачає консультування у спеціалістів, тестування.

Модель 2. Університетське навчання (на базі одного університету). Така модель являє собою цілу систему навчання для студентів які навчаються дистанційно, навчання відбувається з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Створюються навчальні середовища окремих університетів, де студенти можуть отримувати додаткову інформацію по окремим дисциплінам.

Модель 3. Навчання засноване на співробітництві декількох учбових закладів. Співробітництво декількох учбових закладів дозволяє створити більш професійне учбове середовище і не таке витратне.

Модель 4. Навчання в спеціалізованих учбових закладах. Спеціально створені з метою дистанційного навчання освітні заклади орієнтовані на розробку мультимедійних закладів. До їх компетенції також входить оцінка та атестація студентів. Найвідомішим закладом такого типу є Відкритий університет в Лондоні.

Модель 5. Автономні навчальні системи. Традиційно в зарубіжній практиці така модель також вважається дистанційною, хоча вона може вважатися дистанційною лише там де це стосується інтерактивності. Навчання відбувається засобами теле- та радіопередач. Дана модель широко розповсюджена в університетах США.

Модель 6. Неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі мультимедійних програм. Це також програми самоосвіти з можливостями консультування. Вони орієнтовані на навчання дорослої аудиторії, тобто тих людей які внаслідок різноманітних причин не змогли отримати шкільну освіту. Подібні проекти можуть стати частиною державної освітньої програми. [3]

Зважаючи на вищезазначені моделі дистанційного навчання, що функціонують останні 20 років, можна виділити наступні їх цілі.

1. Дати можливість удосконалюватись, поповнювати свої знання в рамках діючих освітніх програм.

2. Надати атестат про освіту, підвищення кваліфікації на основі результатів екзаменів.

3. Дати якісну освіту по різним напрямкам шкільної та вузівської програми.

Існує і інший підхід до виділення моделей дистанційного навчання, якщо ми розглядаємо саму організацію учбового процесу. Інститут дистанційного навчання (Institute for Distance Education/ UniversityofMaryland, USA) пропонує для організації учбового процесу три моделі.

Модель А. Розподілений клас.

Модель Б. Самостійна робота студентів.

Модель В. Відкрите навчання  + клас.

Е.С. Полат пропонує  інші моделі дистанційного навчання:

-         Інтеграція очних і дистанційних форм навчання. На його думку, це найбільш перспективна модель. Дистанційні курси можна створювати на базі окремих університетів, викладання можуть проводити самі викладачі. Можна говорити про створення інформаційно-предметного середовища по окремим предметам.

-         Мережеве навчання (автономні мережеві курси та інформаційно-предметне середовище. Дана модель навчання необхідна в тих випадках коли виникають складності з якісним навчанням за очною формою навчання (люди з обмеженими можливостями, студенти та дорослі які бажають підвищити свій професійний рівень, змінити професію тощо). В цьому випадку створюються спеціальні автономні курси дистанційного навчання по окремим предметам, розділам або темам програми. Автономні курси більш призначені  для оволодіння окремим учбовим предметом або для поглиблення знань за цим предметом,

-         Мережеве навчання та кейс-технології. Ця модель призначена для диференціації навчання. Дуже зручно навчати опираючись на вже видані підручники та учбові посібники (з використанням додаткового матеріалу, розміщеного в мережі) щоб поглиблювати знання студентів з високим рівнем знань або давати додаткові пояснення, вправи для студентів з низьким рівнем. При цьому передбачається надання консультацій викладачем, система тестування і контролю, додаткові лабораторні і практичні роботи, спільні проекти тощо.

- Інтерактивне телебачення (Two-way TV), відеоконференції.Модель інтерактивного телебачення пов’язана з телевізійними  технологіями і є поки що надзвичайно коштовною. Це трансляція занять за допомогою відеокамер і телевізійного обладнання на відстані. Ця модель дистанційного навчання повністю імітує очну форму навчання. За її допомогою стіни класу розширюються за рахунок віддалених студентів, з якими викладач та студенти можуть взаємодіяти (по типу телемосту). Тому ця модель вимагає присутності викладача та студентів у визначений час, у визначеному місці.

А.А. Андрєєв виділяє п’ять моделей організації учбового процесу дистанційного навчання, де за основу класифікації пропонує взяти засоби надання учбових матеріалів. (Таблиця 1)

1. Модель «кейс-технології» дистанційного навчання.

2. Модель кореспондентського  навчання.

3. Радіотелевізійна модель навчання.

4. Модель мережевого навчання.

5.Модель мобільного персонального портативного комп’ютера(МППК).

 

Таблиця 1.

Моделі

 

Доставка учбово-методичних  матеріалів

 

Засоби навчання

 

Засоби дидактичної взаємодії

Організаційні форми навчання

1

2

3

4

5

Кейс-технології

 

 

очна форма

 

друковані учбові посібники, комп’ютерні програми, аудіо, відео

 

 

 

очна форма, телефон, факс

 

 

 

лекції, семінари, консультації, самостійна робота

 

 

Кореспондентське навчання

 

пошта

друковані учбові посібники, комп’ютерні програми, аудіо, відео

 

 

 

очна форма

 

 

самостійна робота, консультації

 

 

Радіотелевізійна модель

телебачення, радіо, радіо-транслювання

 

гіпертекст, гіпермедіа, аудіо, відео

 

електронна пошта, телеконференція

 

самостійна робота, консультації

 

 

Модель мережевого навчання

Інтернет

учбово-методичний матеріал в електронній формі

електронна пошта, телеконференція

лекції, семінари, самостійна робота, консультації

 

Модель МППК

очна форма,

ТВ-інформ, Інтернет,

учбово-методичний матеріал в електронній формі,

очна форма, електронна пошта, телеконференція

самостійна робота, консультації

 

 

А.В. Хуторський [6] виділяє п'ять типів (моделей) дистанційного навчання, маючи на увазі освітні взаємодії між учнями, вчителями та освітніми інформаційними об'єктами, наприклад, веб-матеріалами. Кожен наступний тип дистанційного навчання відрізняється від попереднього зміщенням центру ваги освітнього процесу в бік його дистанційного компоненту.

Автор зазначає, що перераховані типи дистанційного навчання не виключають інших їх можливих комбінацій і можуть являти собою як окремі освітні напрямки, так і динамічно розвинуту сукупність очних і дистанційних освітніх процесів.

1-а модель. Школа - Інтернет. В рамках цієї моделі основний навчальний процес відбувається в школіз очною формою навчання. Доступ в Інтернет використовується в якості додаткового джерела інформації. Учні разом зі своїм учителем взаємодіють з віддаленою від них інформацією, різними освітніми об'єктами, з фахівцями в досліджуваних областях. Дистанційне навчання є в цьому випадку додатковим

2-амодель. Школа - Інтернет - Школа.Охоплює учнів і педагогів двох і більше шкілз очною формою навчання, які беруть участь у загальних дистанційних освітніх проектах. Даний тип освіти - додатковий до базового, але іноді проект дозволяє вивчити окремі теми або розділи, але це виняток. Комунікації з віддаленими учнями носять організований, але не систематичний характер.

Третя модель. Учень - Інтернет - Учитель.Дистанційне навчання частково замінює очу форму навчання. З учнем безперервно або епізодично працює віддалений від нього вчитель. У процесі навчання використовуються різні форми занять - дистанційні курси, семінари, консультації. Кількість сеансів взаємодії учня і віддаленого педагога збільшується, слідом за цим підвищується і якість дистанційної взаємодії. Заняття проводяться дистанційно, в режимі додатковогонавчанняі мають на меті поглиблене вивчення будь-якого предмета або теми, підготовку до вступу у вуз тощо. Варіант даного типу дистанційного навчання: педагог веде заняття як з учнями своєї школи, так і з віддаленими від нього учнями з інших шкіл і міст. Результати дистанційного додаткового навчання визначаються за специфічними для кожного курсу задачами.

Зауважимо, що в розглянутих трьох моделях йдеться про отримання додаткової освіти за дистанційною формою.

4-а модель. Учень - Інтернет - Центр.Дистанційне навчання порівнянно з очним навчанням і є засобом індивідуалізації навчання. Учні навчаються в дистанційному центрі, який має додаткові можливості для розкриття творчого потенціалу учнів. Варіант - повністю дистанційне навчання.

Навчання в даному випадку відбувається значною мірою дистанційно. Робота учнів у віртуальних класах відбувається при віддаленості один від одного практично всіх суб'єктів освіти. Дистанційне навчання виступає тут в якості окремого типу освіти - основного або принаймні порівнянного за обсягом з очним. Змінюється роль і місце всіх основних освітніх компонентів традиційної освіти: цілей, змісту, форм, критеріїв оцінки навчання.

5-амодель. Учень - ІнтернетДистанційне навчання виконує функцію розподіленоїв просторі і в часі освіти. Учень навчається не в одній очній чи дистанційній школі, а одночасно в декількох. Комплексна освітня програма учня складена таким чином, що різні освітні предмети вивчаються ним у різних установах або у різних педагогів. Школа трансформується в персональний освітній центр. Дана модель дистанційного навчання дозволяє гнучко враховувати особистісні особливості і цілі учня, вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію. Але щоб реалізувати ці можливості, потрібно високопрофесійна координація навчання з боку тьютора або іншого педагога-наставника, працюючого в певній і налагодженої педагогічній системі.

Відповідно типам дистанційного навчання встановлюються цілі, зміст, організаційна структура, форми і методи навчання, система діагностики і оцінки результатів, тобто будується дидактична система. Крім того, в кожному випадку вибудовується своя система дистанційної діяльності навчального закладу.

Однак зауважимо, що в розглянутих вище моделях ніяк не конкретизуються такі характеристики дистанційного навчання як тип комунікації, синхронність взаємодії і його періодичність, можливості інформаційно-освітнього середовища, за допомогою якої здійснюється взаємодія і т.д. Не виділивши ці умови,  неправомірно говорити про можливість побудови дидактичної, а тим більше методичної системи.

Аналіз літератури з проблем дистанційного навчання дозволяє зробити висновок про те, що, говорячи про моделі дистанційного навчання, автори вибирають різні підстави для їх класифікації. Існує декілька різних підходів до виділення моделей дистанційного навчання. В основному виділення авторами моделей дистанційного навчання відбувається не на підставі теоретичного аналізу, а на основі практики.

Як видно із зазначених вище моделей, кожна з них має свою специфіку і призначена для вирішення окремих дидактичних задач. Кожна модель має свого користувача. Тому важко надати перевагу окремій моделі. Специфіка кожної моделі дистанційного учбового процесу зумовлює відбір і структуру змісту, методів, організаційних форм та засобів навчання.

Література:

1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация/ А.А. Андреев, В.И. Солдаткин.– М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.

2. Козлакова Г. О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизнянийдосвід: Монографія/ НАПНУкраїни. Ін-т вищ. освіти / Г.О. Козлакова. – К., 2002. – 231 с.

3. Полат Е.С.Теория и практика дистанционного обучения  / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – М.: Издательський центр «Академия», 2004. – 416 с.

4. Ставицька І.В. Технології дистанційного навчання // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання», 15 січня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 100-102.

5. Технологія створення дистанційного курсу: навчальний поібник / [Биков В.Ю. [та ін.]; за ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

6. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов/ А.В. Хуторской. — СПб: Питер, 2001.

ВложениеРазмер
stavicka_modeli_distanciynogo_navchannya_stattya.pdf291.96 КБ

Комментарии

Дякую

Дякую Вам за цікаву та змістовну відповідь.

Запитання

Дякую за цікаву та змістовну інформацію. Дистанційне навчання в останні роки стало дуже популярним, деякі науковці вважають, що воно замінить заочну форму навчання повністю, це лише питання часу. Скажіть, будь ласка, яку з розглянутих Вами моделей дистанційного навчання Ви вважаєте найбільш придатною для використання у вищому технічному навчальному закладі і чому саме?

Відповідь

Дякую за запитання. Існує декілька підходів до класифікацій моделей дистанційного навчання, науковці обирають різні критерії. На мою думку, цікавою є Модель 2. Університетське навчання (на базі одного університету). Така модель являє собою цілу систему навчання для студентів які навчаються дистанційно, навчання відбувається з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Створюються навчальні середовища окремих університетів, де студенти можуть отримувати додаткову інформацію по окремим дисциплінам.