ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

O.V. Lakiychuk THE USAGE OF THE METHOD OF IMMERSION IN TEACHING ESL
Anna Lugovaia THE IMPORTANCE OF TEAM WORK IN ENGLISH CLASSES
Svetlana Avagyan Psychological bases in methods of teaching foreign languages
Алтухова М. С. 
 
Ольга Амерідзе ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Тетяна Аношкова РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТАНТНОСТІ У ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ США
О.С. Бецько ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИ РУТИНА
І.В. Бойко ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
 К.І.Бондаренко
С.В. Вадаська  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ
Тетяна Варянко ЕТАПИ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННЮ
Вороніна Ганна Раїсівна ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
Катерина Гавриленко ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИШІВ
Т.П. Голуб  УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Н.М. Гордієнко ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Гурєєва Людмила Вікторівна, Козьміна Наталія Анатоліївна СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Дубинина Е. С. ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В СПОСОБНОСТЯХ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ольга Єфімова ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ДО МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВІЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ СПІЛКУВАННЯ
Л.М. Жигжитова НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НЕМОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
С. А. Жицька ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА КУРСАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Лариса Іванченко НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМУ
Т.П.Козаченко ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ КОМУНІКАЦІЄЮ
Н. М. Компанець  ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Оксана Корбут ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Аліна Котковець ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНО-РОЛЬОВИХ ІГОР В РАМКАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Костянтин Лісецький СИСТЕМА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: СТРУКТУРА ТА ПЕРЕВАГИ
Олеся Лубянова  МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Валентина Лук'яненко МЕТОД КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
О. Н. Медкова ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Інна Мелешко НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ   ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЕКЗАМЕНУ
О.І. Назаренко
Н.С. Нікітіна  МОТИВУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Овадюк Ольга РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
О. Л. Писарчик  РЕФЛЕКСИВНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА
Дмитро Приходько ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ОЦІНКИ
Тетяна Савчук ПЕРЕВАГИ ПІСЕНЬ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Лариса Григорівна Свиридова ТЕХНОЛОГІЯ ACTION LEARNING У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Ольга Тимошенко ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (МІЖНАРОДНІ ЕКЗАМЕНИ)  
INTEGRATING MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN A UNIVERSITY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUFGE PROGRAM
О. В. Цепкало У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ КУРСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Наталія Шалова ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ