ВПЛИВ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА РІВЕНЬ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

 

 

ВПЛИВ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА РІВЕНЬ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

 

Ольга Овадюк

викладач факультету лінгвістики,КАМТС № 2,

Національний технічний університет України «КПІ»

Гра – це унікальна діяльність, яка не лише здійснює великий вплив на психічний розвиток студента, перетворює навчання в радісний процес, і непомітно для студентів сприяє засвоєнню ними програмного матеріалу, формує уміння і навички.  Гра поручзпрацеютанавчанням здавна привертала увагу вчених,філософів,культурологів,психологів,педагогів.Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особистості у самоствердженні, самовизначенні, самореалізації .

Спілкування, яке є основною метою навчання іноземної мови, є ситуативним, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Ситуації є чудовою основою для навчання спілкування, тому в них задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації. Ми розглядаємо моделювання як вивчення об'єкта (оригіналу) шляхом створення та дослідження його копії (моделі), яка замінює оригінал, ті його сторони та властивості, які є предметом наукового інтересу. Моделювання — це опосередкований метод наукового дослідження об'єктів шляхом вивчення їхніх копій, моделей, коли безпосереднє вивчення їх з певних причин неможливе, ускладнене, чи недоцільне. Метод моделювання надзвичайно розширює можливості наукового пізнання, оскільки дає змогу наочніше уявляти досліджувані явища, "наближати" їх, усувати шкідливий вплив супровідних сторонніх факторів, тобто досліджувати їх у "чистому вигляді". Виділяють дві групи моделей: матеріальні та ідеальні. Матеріальні моделі — це природні об'єкти, що підпорядковуються у своєму функціонуванні природним закономірностям. Ситуативне спілкування, модельоване спілкування відноситься саме до матеріальних моделей. Ідеальні — фіксуються у відповідній знаковій формі і функціонують за законами логіки, які, зрештою, є відображенням матеріального світу. До ідеальних моделей належать результати логіко-математичного та інформаційного моделювання, що здійснюється засобами математики, математичної логіки та кібернетики.

Чи можна навчитися спілкуватися, використовуючи для цього тільки свій реальний досвід? Так, і зробити це можна за допомогою гри. Гра — це модель життєвої ситуації, зокрема спілкування, у процесі якого людина набуває певного досвіду. До того ж, роблячи помилки в штучній ситуації спілкування, людина не відчуває відповідальності, а у реальному житті — так. Це дає змогу більше пробувати, шукати ефективні форми взаємодії і не боятися «поразки»

Орієнтація навчальних закладів на підвищення якості та поглиблення професійної підготовки фахівців потребує впровадження в навчальний процес - поряд із традиційними - ігрових форм навчання. Ігрові заняття, на відміну від традиційних, крім активізації пізнавальної діяльності, сприяють формуванню в майбутніх спеціалістів таких якостей, що дозволяють їм включатися в практичну діяльність та якомога швидше адаптуватися у конкретних її умовах та обставинах.

Компоненти ігрової діяльності:

завдання учасників — виграти за правилами; розподіл між учасниками ігрових ролей; побудова за визначеними правилами ігрових дій; визначення критеріїв і механізму оцінки діяльності студентів; тип взаємодії - конкурентна подія; результат - виявлений переможець.

Ігрові дії визначаються цільовим аспектом гри. Вони можуть задаватися сценарієм чи формуватися самими гравцями відповідно до їхнього власного бачення ситуації і поставленими перед ними конкретними завданнями.

У процесі навчання виділяють чотири основні групи ігор відповідно до характеру пізнавальної і трудової діяльності студентів: 1) ігри, спрямовані на засвоєння знань, умінь, навичок, передбачених програмою навчального предмета; 2) ігри, спрямовані на формування загальних способів пізнавальної діяльності, культури, навчальної праці, досвіду творчої діяльності; 3) ігри, спрямовані на формування досвіду науково-дослідної діяльності за профілем спеціальності; 4) професійні ігри. У ході цих ігор у студентів формуються самостійність, організованість, діловитість, дисциплінованість, творча активність, колективістські якості особистості (співпраця, взаємодопомога, взаємна вимогливість, чесність та ін.).

Ігрові форми навчання використовуються не для того, щоб розважити студентів, а щоб розбудити в них прагнення до подолання труднощів. Мета ігрових форм – вдало поєднати ігрові та навчальні мотиви і в цій діяльності, поступово зробити перехід від ігрових мотивів до навчальних, пізнавальних. Для цього під час розробки методики ігрових занять потрібно дотримуватись того, щоб діяльність студентів була ігровою за формою, тобто викликала такі ж емоції, переживання, що і гра, і в той же час давала можливість активно одержувати необхідні відомості, поновлювати “прогалини” в знаннях, сприяла б вихованню пізнавальних інтересів.

Оцінюючи навчальні ігри в цілому, можна виділити їх переваги порівняно із традиційними формами навчання:

- гра сприяє встановленню відносин співробітництва між викладачем і студентом, а також між студентами в рамках ігрової підгрупи;

- гра сприяє глибинному засвоєнню і запам’ятовуванню навчального матеріалу, його творчому сприйняттю, розумінню і використанню;

- гра порівняно з традиційними методами переносить центр ваги виховного впливу з викладача на колектив;

- гра послаблює рецептивну і підсилює самостійну роботу студентів;

- гра активізує пізнавальну, інтелектуальну і творчу потребу студентів і активізує відповідну ініціативу;

- гра активізує самоосвіту студентів;

- гра формує комунікативні вміння;

- у грі об’єктивізується оцінка діяльності студентів;

- гра надає студентам задоволення процесом навчання.

До недоліків навчальних ігор слід віднести:

- в умовах гри студент не може працювати над окремими питаннями стільки часу, скільки в силу його інтелектуальних особливостей йому буває необхідно; він вимушений підкорятися ритму гри;в умовах гри студент збуджений, він часто виходить на пік активності та інколи не має можливості думати спокійно.

Важливою педагогічною умовою ефективного використання ігрових занять професійної спрямованості є створення умов для самовираження особистості, що забезпечують розвиток ініціативності, самостійності та творчості. Доцільність використання ігрових занять полягає в тому, що вони розраховані на більш широкий діапазон мотивів. Так, у студентів, у яких відсутні пізнавальні інтереси, вони можуть викликати ігровий мотив – діяльність буде творчою; для студентів зі стійкими навчальними інтересами ігровий мотив буде лише підкріпленням пізнавальних мотивів.

Гра активізує прагнення студентів до контакту один з одним і вчителем, створює рівні умови в розмовній діяльності, руйнує традиційний бар'єр невпевненості. В іграх студенти оволодівають такими елементами спілкування, як вміння почати бесіду, підтримати її, перервати співбесідника, в потрібний момент погодитися з його вмінням чи відкинути його, вміння цілеспрямовано слухати співбесідника, задавати запитання й т. ін. Рольова гра вчить бути чутливим до соціального використання іноземної мови. Гарним співбесідником часто є не той, хто краще користується структурами, а той, хто може найбільш чітко розпізнати (інтерпретувати) ситуацію, в якій знаходяться партнери, урахувати ту інформацію, яка вже відома (із ситуації, досвіду) і вибрати ті лінгвістичні засоби, які будуть найбільш ефективні для спілкування. Практично весь навчальний час в рольовій грі відведено на розмовну практику, при цьому не тільки той, хто говорить, але й той, хто слухає максимально активний, так як він повинен зрозуміти і запам'ятати репліку партнера, співвіднести її з ситуацією, визначити, наскільки вона релевантна ситуації, і правильно відреагувати на репліку. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів студентів, сприяють свідомому засвоєнню іноземної мови. Вони сприяють розвиткові таких якостей, як самостійність, ініціативність; вихованню почуття колективізму. Студенти активно, захоплено працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх друзів, а викладач тільки керує навчальною діяльністю.

 

ВложениеРазмер
ВПЛИВ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА РІВЕНЬ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ.pdf77.76 КБ

Комментарии

Дуже цікава інноваційна тема.

Дуже цікава інноваційна тема. Викладено корисну та актуальну інформацію для використання напрактиці у вищих навчальних закладах. Дякую.

Дякую, мені було дуже цікаво!

Дякую Вам за таку цікаву, а головне дуже корисну інформацію!Як ви поставитесь до пропозиції проведення Вами на кафедрі семінару по цій темі, де викладачі мали б можливість обмінятися досвідом? 

Иговая форма обучения,

Иговая форма обучения, действительно, метод, который заслуживает внимания и влияет на эффективность изучения языка. Для меня это было своего рода "открытием", раньше с подобным методом не сталкивалась. Постараюсь применять его и на своих парах.

Людина живе доти, доки вона

Людина живе доти, доки вона здатна до гри

Бернс "Люди, як грають в ігри та ігри, в які грають люди"

Чи згодні Ви з цією думкою всесвітньо відомого психолога?

Та як часто можна "гратися" зі студентами, щоб це сприяло виконанню поставлених навчальних та виховних завдань?

Дякуємо! 

Згодна. А гратися мені

Згодна. А гратися мені здається можна на кожному занятті, не довго.  Кількість та різноманітність ігор настильки вражаюча. Кожен викладач може обрати собі те, що до вподоби йому. Окрім рольових ігор, я обрала "word games", і якщо рольова гра це доволі складний процес, що потребує підготовки і не може використовуватись надто часто, то в мовні ігри можна грати на кожному занятті, приділяючи хвилин 10 в кінці кожної пари.  І результати вражають.

Спасибо большое за изложенный

Спасибо большое за изложенный материал, он очень интересен и полезен. Возьму на вооружение игровую форму обучения. Действительно очень важно создать для студентов уловия самовыражения, это способствует раскрытию их творческого потенциала.

Якось я не дуже

Якось я не дуже використовувала методики ігр. Якщо ви зможете поділитися цим досвідом це було б дуже корисно.

Але чи існують певні

Але чи існують певні рекомендації щодо використання подібних ігор на уроках ESP

Тема рольових ігор зараз є

Тема рольових ігор зараз є темою дослідження багатьох наукових статей, рефератів. та дипломних робіт. Тож цей досвід та знання можна безумовно використовувати як рекомендації.

науково-дослідницькі ігри

Підтримуючи інтерес до вивчення іноземної мови професійного спрямування, викладач моделює на уроці професійно-орієнтовані ситуації. Науково-дослідницькі ігри стимулюють не тільки інтерес до навчання, але й до самостійного пошуку та іноді миттевого  вирішення поставлених мовних та професійно-орієнтованих проблем.

Так, ділові ігрі дозволяють

Так, ділові ігрі дозволяють імітувати виробничі умови праці та моделювати різні професійні ситуації, що в свою чергу дозволяє студентам використовувати набуті навички та знання з професійно-орієнтованого спілкування в створених «робочих» умовах. Також ігрі навчають працювати групами, і в той же час не боятися висловлювати власну думку.

І крім того, студенти завжди охоче приймають участь у таких іграх і отримують задоволення від процессу проведення гри та самого спілкування.

Безумовно, гра -- це один з

Безумовно, гра -- це один з найефективніших методів навчання іноземної мови. Використання рольових ігор на основі моделювання ситуацій, з якими студенти гіпотетично можуть зіткнутися в майбутньому в своїй професійній діяльності, може бути засобом мотивації студентів до вивчення іноземної мови.

Так і є. До того ж граючи,

Так і є. До того ж граючи, студенти, крім того,що набувають навичок  у професійному спілкуванні дуже вдало позбавляються так званого "мовного бар'єру".